skipToContentskipToFooter

NLA waarschuwt en beboet distributiecentra en bedrijven met magazijnen

09-10-2023 Het Rijk moet geld vrijmaken voor een succesvollere aanpak van gezond en veilig werken bij met name het mkb. Er is meer aandacht nodig voor een laagdrempelige aanpak die aansluit bij de dagelijkse realiteit van deze bedrijven. Daarvoor pleit evofenedex naar aanleiding van het vorige week naar buiten gebrachte persbericht van de Arbeidsinspectie. 

Tijdens de landelijke inspectiedag op 27 september controleerde de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) bedrijven die zich bezighouden met opslag, distributie, bezorging en transport. Voor het eerst was deze inspectiedag van tevoren via evofenedex en TLN in diverse sociale media aangekondigd. Doel van de dag was het vergroten van de bewustwording en het sorteren van effect ten aanzien van een gezonde en veilige werkomgeving onder de tot nu toe weinig geïnspecteerde opslagbedrijven.

Verkeersplan

In totaal werden er 312 waarschuwingen uitgedeeld aan de bijna 180 gekozen bedrijven. Na nader onderzoek van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan dit aantal nog oplopen. Vanwege direct valgevaar of aanrijdgevaar zijn bij 28 bedrijven de bedrijfsprocessen (tijdelijk) stilgelegd. In bijna de helft van de gevallen ontbrak er een verkeersplan, of was dat verkeersplan niet op orde. Verder kreeg een derde van de bedrijven een waarschuwing voor het ontbreken van een plan van aanpak voor fysieke belasting. Er zijn in totaal 6 boeterapporten opgemaakt.

Praktische programma’s

Als het gaat om het hebben van een verkeersplan of het voorkomen van fysieke belasting kan André de Ruijter, expert op het gebied van magazijnveiligheid bij evofenedex, daar over meepraten. “Er is nog veel te doen op het vlak van gezond en veilig werken in magazijnen en distributiecentra. Veiligheid was daarom een van onze speerpunten de afgelopen jaren en is dat ook de komende jaren. Onze programma’s rondom veilig werken in magazijnen bestaan uit het creëren van bewustwording, het geven van praktische tips, handvatten en stappenplannen om te komen tot een gedragen veiligheidscultuur in het hele bedrijf.”

Inspiratiebronnen

Bedrijven kunnen, ook al zijn ze werkzaam in een andere branche, voor veel tips over veilig werken in distributiecentra, groothandels en magazijnen de Arbocatalogus van STL raadplegen. En de Code Gezond en Veilig Magazijn biedt inspiratie vanuit de leden van evofenedex bij het treffen van passende maatregelen. Voor het opstellen van een RI&E kan evofenedex ook hulp bieden of doorverwijzen naar een betrouwbare partner. De Ruijter: “Met onze community ‘Het veiligheidscafé’ en de ‘Dag van het Veilige Magazijn’, die nu uitgebreid is naar regionale bijeenkomsten, bieden we de deelnemende bedrijven naast handelingsperspectief ook inspiratie. De aandacht voor veiligheid zien we zeker toenemen, maar in de dagelijkse praktijk zien we ook dat bedrijven moeite hebben met de complexiteit van de regelgeving en de beheersing van alle risico’s.”

Complexiteit en bereik

We willen nog veel meer bedrijven met onze aanpak bereiken, zegt Manue Azoulay, beleidsadviseur human capital bij evofenedex. “Het Rijk zou dan ook geld vrij moeten maken om met name voor het mkb de aanpak van gezond en veilig werken succesvoller te maken. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers. Daarbij is een bedrijf verplicht de risico’s op de werkvloer goed in beeld te brengen en passende maatregelen te treffen als dat nodig is. Ondertussen stapelen die mogelijke risico’s zich op met onder meer een verplichte aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), een aanpak voor pandemieën en het risico van fysieke belasting. Onterecht wordt er te vaak van uitgegaan dat alle kennis en de uitvoeringscapaciteit daarvoor bij het bedrijfsleven aanwezig is. En daar gaat het met name bij het mkb mis”, aldus Azoulay.

Versimpeling en hulpprogramma’s

De NLA handhaaft op afdekking van alle risico’s, maar ondernemers zijn niet gewend om zo te kijken naar hun bedrijfsvoering en hebben daarvoor geen specialist in dienst, vervolgt Azoulay. “Bovendien vergt het diepgaande kennis van vaak complexe materie. Ook worden nieuwe ondernemers niet gewezen op de verplichtingen vanuit de Arbowet; dat zou bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel al moeten gebeuren.” Azoulay meent dat er meer hulp moet komen en dat de regelgeving voor mkb-bedrijven versimpeld moet worden. Dat het niveau van veiligheidsbewustzijn onder het personeel omhoog moet, staat voor haar buiten kijf. “Het systeem moet echt simpeler en programma’s die mkb-bedrijven helpen, zijn dan ook hard nodig".

Nieuwe risico’s

Azoulay geeft aan dat stilzitten geen optie is omdat zaken als robotisering, de opslag van batterijen en mensgerichte technologie in rap tempo nieuwe risico’s met zich meebrengen. “Ondertussen neemt de complexiteit van wet- en regelgeving alleen maar toe en daarmee wordt de afstand vergroot met de achterblijvende bedrijven. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is hard nodig om nieuwe risico’s voortijdig te signaleren en te verwerken in een integrale aanpak.”

Meer synergie

evofenedex ziet mogelijkheden om meer synergie aan te brengen en zo de aanpak gezamenlijk te versterken. Azoulay: “Dat kan door onderlinge kennisuitwisseling, effectieve programma’s en vermindering van regeldruk. En met structureel overleg waarin we kennis en kansen uitwisselen en waarbij handhaving door de NLA het sluitstuk vormt. Wij willen daarom graag samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de NLA aan de slag om de huidige aanpak te vereenvoudigen en te verbeteren.”

Meer info vind je hier