skipToContentskipToFooter

Nieuwe ‘Monitor internationale handel en logistiek’ bevestigt toegenomen onvoorspelbaarheid van vraag

28-03-2024 De omzetontwikkeling van Nederlandse exporteurs is beter dan vorig jaar maar hun winstontwikkeling is verslechterd. Vergeleken met 2023 ervaren deze bedrijven relatief minder verstoringen in hun supplychain en hebben zij meer aandacht voor duurzaam ondernemen en digitaliseringsvraagstukken. Die laatste worden wel steeds ingewikkelder. Dit blijkt uit de nieuwe ‘Monitor internationale handel en logistiek’ van evofenedex.

Het overallbeeld dat uit de nieuwe ‘Monitor internationale handel en logistiek’ naar voren komt, is in lijn met de conclusies uit recente rapportages over de ontwikkeling van de wereldhandel; onder meer van het Centraal Planbureau. Over geheel 2023 liep de handel terug met 2 procent, wat niet verrassend is gezien de hoge inflatie en de lastige en volatiele internationale verhoudingen van dit moment.

Als we kijken naar de omzet- en winstontwikkelingen van het exporterend bedrijfsleven, zien we dat de omzetontwikkeling bij 36 procent van de respondenten is verbeterd en bij 25 procent daarvan is verslechterd. Bij de winstgevendheid is het omgekeerde het geval. Deze is verslechterd bij 31 procent van de bedrijven en verbeterd bij 24 procent daarvan.

“Door de bank genomen zien we druk op de omzetontwikkeling en orderportefeuilles, en nog steeds stijgende kosten waardoor marges onder druk staan. Omzetstijging en winstbehoud zijn vooral te danken aan prijsverhogingen. De orderintake vertoont een licht negatieve trend”, aldus Rob Zomer, manager Internationaal Ondernemen bij evofenedex.

Veerkracht in keten vergroten

Bijna de helft van de exporteurs ervaart momenteel in meer of mindere mate verstoringen van zijn bedrijfsvoering. Bij 55 procent van de respondenten gaat het daarbij nog steeds om personeelsproblemen, zoals tekorten en het vinden van de juiste mensen; zeker voor technische functies. 26 procent ondervindt hinder van geopolitieke spanningen, zoals de Houthi-aanvallen in de Rode Zee en Golf van Aden.

Opvallend is dat bijna de helft van de bedrijven bij een afnemende vraag en een toegenomen onvoorspelbaarheid van de vraag zegt minder goed te kunnen inschatten welk effect dit heeft op hun inkoop en supplychain. “Aan de andere kant geeft bijna de helft van de respondenten aan beleid te hebben om hun veerkracht in de keten te vergroten in deze tijden van onzekerheid en verstoringen, iets waar wij als evofenedex al langer voor pleiten”, legt Zomer uit. Ketensamenwerking (40 procent) en het vergroten van voorraden (25 procent) noemen bedrijven het meest als maatregelen om hun veerkracht te vergroten.

Duurzaam ondernemen biedt kansen

Op het gebied van duurzaam ondernemen blijkt uit de monitor van maart dat 40 procent van de exporteurs dit vooral als een kans ziet en niet als een verplichting. Inmiddels hebben 2 op de 5 bedrijven beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 28 procent daarvan heeft zijn beleid op papier staan. Het terugdringen van CO2-uitstoot en het hergebruik van materialen in een circulaire economie zijn de onderdelen die hierbij het meest worden gemonitord.

Digitalisering kan helpen

Ook blijkt uit de monitor dat exporteurs inmiddels gemiddeld 1 fte besteden aan ESG-compliance. Ondernemers ervaren dit als een steeds grotere inspanning, die moet worden geleverd om aan alle nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen. Onbekendheid met de nieuwe regels en onduidelijkheid van de doorvertaling en handhaving daarvan, zijn de 2 grootste belemmeringen bij de implementatie van ESG-wetgeving.

“Dit heeft alles te maken met de forse regeldruk die concreet op ondernemers afkomt. Zoals de wet- en regelgeving voor CO2-uitstoot, ontbossing, dwangarbeid, verpakkingen en de verplichte kilometerregistratie van al je medewerkers”, licht Zomer toe. “Vooral mkb’ers ervaren momenteel dat er heel veel tegelijkertijd op hen afkomt. Digitalisering kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door minder papierwerk, kostenbesparing en betere efficiency.” Bij driekwart van de exporteurs is digitalisering inmiddels onderdeel van hun bedrijfsstrategie. En een derde werkt digitaal samen met ketenpartners. Zolang de data eigendom blijven van de bedrijven heeft 74 procent er geen moeite mee om deze te delen.

De ‘Monitor internationale handel en logistiek’ is een representatief onderzoek onder exporteurs en andere internationaal opererende bedrijven die lid zijn van ondernemersvereniging evofenedex.