skipToContentskipToFooter

EUROPESE SANCTIES VERBIEDEN WEL BEPAALDE HANDELINGEN EN VERGOEDINGEN

09-03-2022 Vanwege de Russische inval in Oekraïne krijgen wij vragen over verzekerbaarheid van zendingen onder CMR. CMR is een verdrag tussen landen, en daar kan niet zomaar een land uit gezet worden. Wel zijn er op dit moment Europese sancties op transporten richting Rusland van kracht.

CMR is een verdrag tussen landen, en is ook van kracht in Rusland. Dat betekent dat daar niet zomaar een land uit gezet kan worden. Mocht een vervoerder bij een internationaal transport schade veroorzaken, dan zullen verzekeraars dat gewoon in behandeling moeten nemen. Schade door oorlogshandeling is echter veelal geen aansprakelijkheid aan de kant van de vervoerder, en ook geen roekeloos gedrag. Dit komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Sancties

Wat nu speelt, zijn vooral sancties vanuit de overheden, waarbij bepaalde handelingen en vergoedingen zijn verboden. Daarnaast besluiten sommige verzekeraars (individueel) niets meer te willen verzekeren wat de kant van Rusland op gaat. Aanvullende informatie over sancties vind je hieronder. (Bron: Verbond van Verzekeraars)

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Engelstalige webpagina met informatie over verzekeren en de situatie in Oekraïne.

BESLUIT (GBVB) 2022/266 VAN DE RAAD van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden

Dit besluit legt een handelsembargo op aan de niet onder regeringsgezag vallende gebieden Donetsk en Luhansk in Oekraïne:

  • Alle import van goederen uit deze gebieden is verboden en die goederen mogen ook niet meer (her)verzekerd worden
  • Er geldt een exportverbod voor goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de sectoren Vervoer, Telecommunicatie, Energie en Olie, gas en minerale hulpbronnen
  • Het is verboden rechtstreeks technische bijstand of tussenhandel-, bouw- of ingenieurs­diensten te verlenen met betrekking tot infrastructuur in deze gebieden
  • Ook is het verboden diensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met toeristische activiteiten in Donetsk en Luhansk

Besluit (GBVB) 2022/327 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

Goederen en technologie

Het is verboden om goederen en technologie:

  • voor tweeërlei gebruik ('dual use goederen'),
  • die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking of de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector van Rusland,
  • die geschikt zijn voor gebruik bij de olieraffinage, en/of
  • die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector,

te verkopen of te leveren aan of te transporteren naar Rusland of voor gebruik in Rusland, ongeacht of deze goederen en technologie van oorsprong uit de Unie zijn of niet.

Diensten

Het is ook verboden om technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen met betrekking tot de levering, het onderhoud en het gebruik van genoemde goederen en technologie.

Financiering en financiële bijstand

Tot slot is het verboden om financiering of financiële bijstand - waaronder (her)verzekeren! - [zie de definitie hierna] te verlenen in verband met (i) de verkoop, de levering, het transport of de uitvoer van deze goederen en technologie of (ii) voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

Uitzondering

Een uitzondering op deze verboden betreft niet-militair gebruik of niet-militaire eindgebruikers in het kader van bijv. humanitaire of medische doeleinden.

VERORDENING (EU) 2022/328 VAN DE RAAD van 25 februari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

Artikel 1

o) “financiering of financiële bijstand”: elke actie, ongeacht het gekozen middel, waarbij een persoon, entiteit of lichaam, met of zonder voorwaarden, eigen vermogen of eigen economische middelen uitbetaalt of toezegt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot subsidies, leningen, garanties, borgstellingen, obligaties, kredietbrieven, leverancierskredieten, koperskredieten, in- of uitvoervoorschotten en alle soorten verzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van exportkredietverzekeringen;