skipToContentskipToFooter

Huidige ICT van bedrijven is niet " fit for the future"

14-11-2023 Bij het maken van bedrijfsplannen kan aandacht voor digitalisering niet ontbreken. Een goede ICT-infrastructuur is cruciaal om concurrentievoordeel en klanttevredenheid te behouden, veiligheidsrisico’s te beperken, efficiënt te werken en kosten te besparen. Zorgwekkend is dat nog lang niet ieder bedrijf een toekomstbestendig ICT-systeem heeft. 

Bedrijven in Nederland zijn nog onvoldoende voorbereid op de digitale toekomst. Zo heeft zes op de tien ondernemingen nog geen toekomstbestendig ICT-systeem. Dat blijkt uit het door evofenedex recent gehouden onderzoek ‘Data en Digitalisering 2023’.

Het jaarlijkse onderzoek van evofenedex onder een paar honderd leden geeft waardevolle inzichten in de stand van zaken. “Het is voor ons een goed middel om kennis te delen met onze achterban en beter te begrijpen waar ze op digitaliseringsgebied behoefte aan hebben”, vertelt Anneloes van Klaveren, projectmanager Supplychainmanagement en Digitalisering bij evofenedex. “De vragen in het onderzoek van 2023 richtten zich onder andere op de uitbesteding van ICT, digitaliseringsprojecten, veelvoorkomende software in ICT-landschappen en samenwerking met ICT-leveranciers.”

Bedrijfsprocessen

Een interessant onderdeel van het onderzoek was het krijgen van inzicht in hoe bedrijven zelf vinden dat ze ervoor staan wat ICT betreft. Van Klaveren: “We vroegen onze leden bijvoorbeeld of hun ICT-systemen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Daarop gaf slechts veertig procent een bevestigend antwoord. Een kwart zegt dat hun ICT-systemen niet in staat zijn om de processen van het bedrijf te ondersteunen. Nog een kwart weet niet precies hoe de zaken ervoor staan bij hun ICT-systemen. Dat de helft ant-woordt dat ze hun systemen eigenlijk niet goed op orde hebben of geen idee hebben of ze op orde zijn, laat zien dat er nog een hoop werk te doen is om de huidige situatie te verbeteren. Bewustwording is daarbij een eerste stap, om vervolgens aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de systemen.” 

“ Er is nog een hoop werk te doen om de huidige situatie te verbeteren”

Anneloes van Klaveren, projectmanager SCM en Digitalisering bij evofenedex
Anneloes_van_Klaveren_500x500.jpg

Stappen zetten

Een vervolgvraag in het onderzoek was dan ook hoe de bedrijven zelf tegen de toekomst aankijken wat betreft hun ICT-systemen. Hoe toereikend zijn de huidige systemen voor de komende drie tot vijf jaar? “Van de groep die op de eerste vraag antwoordde dat hun systemen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen, denkt bijna twee derde dat ze de komende jaren kunnen volstaan met hun huidige ICT-systemen”, aldus Van Klaveren. “Dat is slechts een kwart van alle ondervraagden.”

Volgens Van Klaveren is dat een conclusie waarmee bedrijven niet tevreden kunnen zijn. “Als een kwart denkt toekomstbestendig te zijn, dan is driekwart van de bedrijven die actief zijn in de handel en logistiek dat níet. Deze groep moet zich echt gaan oriënteren en stappen gaan zetten om de ICT-systemen en digitaliseringsprocessen op orde te krijgen. Een bezoekje aan de beurs ICT & Logistiek kan daarbij helpen, want daar is goed te zien wat de mogelijkheden zijn.”

Bedrijfsstrategie

Bedrijven die vervolgstappen willen zetten, doen er volgens Van Klaveren goed aan te beginnen met het opnemen van digitalisering in de bedrijfsstrategie. “De ervaring leert dat bedrijven met een digitaliserings-strategie een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van bedrijven waar digitalisering geen speciale aandacht krijgt. De belangrijkste vraag die een bedrijf bij deze stap moet beantwoorden is hoe digitalisering kan bijdragen aan het behalen van de toekomstdoelen en het toevoegen van waarde voor de klant.”

Als er duidelijkheid is over wat een bedrijf wil bereiken met digitalisering, is het volgens Van Klaveren nodig de interne bedrijfsprocessen en de huidige ICT-systemen kritisch onder de loep te nemen. “Het is belangrijk dat deze twee componenten goed op elkaar aansluiten. Bedrijfsprocessen moeten leidend zijn voor de manier waarop de digitale ondersteuning bij een onderneming is geregeld. Bedrijfsprocessen die meerwaarde voor de klant opleveren en inefficiënt verlopen, kun je optimaliseren door digitalisering.”

“Onderzoek vervolgens zorgvuldig de hard- en software die daarvoor nodig is. Let daarbij niet alleen op functionele eisen, maar ook dat er bijvoorbeeld een klik is met de leveranciers van de ICT-oplossing. Een prettige samenwerking met dat bedrijf is namelijk minstens zo belangrijk voor een succesvolle implementatie. Neem dus de tijd voor het selectieproces, zorg dat de voorlichting goed is en zoek eventueel via de leverancier of evofenedex naar bedrijven die al gebruikmaken van bepaalde hard- of software. Van deze bedrijven kun je dan horen hoe het hen is vergaan.”

grafiek_onderzoek.JPG

Ambassadeurs

Een ander belangrijk aspect is medewerkers meenemen in een digitaliseringstraject. “Zij zijn de sleutel tot succes”, aldus Van Klaveren. “Zij kennen de bedrijfsprocessen en gaan voortaan hun werk digitaal inrichten en uitvoeren. Het is niet mogelijk ‘even tussen de bedrijven door’ te digitaliseren, ingesleten gewoonten veranderen is immers niet eenvoudig. Digitale veranderingen hebben invloed op de gehele bedrijfsvoering en zijn daarom niet door één persoon of alleen de ICT-afdeling te realiseren.”

“Stem dus verwachtingen af met de medewerkers en faciliteer de veranderingen via extra tijd, geld en steun. Kleine stappen nemen is daarbij belangrijk, omdat snelle successen tot meer enthousiasme voor digitalisering leiden. Door cruciale bedrijfsprocessen te digitaliseren, kunnen medewerkers zich voortaan in hun werk focussen op ‘uitzonderingen’ en werk waarbij menselijk contact het verschil kan maken. Het mooiste is als medewerkers ambassadeurs worden van de transitie en andere collega’s stimuleren om met betere, innovatie oplossingen te komen.” 

Uitdagingen

Een bedrijf dat uiteindelijk zijn ICT-systemen voor de komende jaren op orde heeft, kan beter inspelen op de uitdagingen in de snel veranderende wereld. Van Klaveren: “Het is daarmee makkelijker om informatie te delen met partners in de logistieke keten. Informatie digitaal delen gaat immers veel sneller en is minder foutgevoelig dan op een handmatige of analoge manier. De organisatie en data-infrastructuur zijn dan zo ingericht dat een bedrijf eenvoudig datakoppelingen kan maken met externe partijen.” 

Optimaliseren

Van Klaveren vervolgt: “Door data met elkaar te delen is het mogelijk om gezamenlijk de logistieke keten te optimaliseren. Data geven een bedrijf inzicht in de interne bedrijfsprocessen. Op basis van informatie uit het verleden kan het dan beter voorspellingen doen. Bovendien beschikt elke partij in een logistieke keten over dezelfde informatie en dat zorgt voor transparante afspraken. Deze openheid van zaken kan zo discussie en misverstanden voorkomen.”

Download rapport

Leden kunnen gratis het rapport Rapport data en digitalisering in de logistiek 2023 downloaden.