skipToContentskipToFooter

Uitvoer kan worden omschreven als het brengen van communautaire goederen buiten de EU

Onder wederuitvoer wordt verstaan: 'het verlaten van niet-communautaire goederen uit het grondgebied van de Gemeenschap (EU)’.

Bij uitvoer van goederen spelen twee soorten douanekantoren een rol. In de eerste plaats is dit het kantoor van uitvoer. Dit is het douanekantoor waar de aangifte ten uitvoer ingediend wordt. Daarnaast speelt het kantoor van uitgang een rol. Het kantoor van uitgang is het douanekantoor waarlangs de goederen het grondgebied van de EU verlaten.

Aangifte doen

De aangifte ten uitvoer moet verplicht elektronisch worden gedaan. De aangifte ten uitvoer heeft echter een soort dubbelfunctie. In het verleden was er namelijk weinig aandacht voor goederen die de EU uitgingen. Inmiddels speelt veiligheid (safety and security) een belangrijke rol in de wereld en wordt er ook van een exporterend land verwacht dat dit land erop toeziet dat er geen goederen geëxporteerd worden die gevaar kunnen opleveren voor het land van bestemming. Dat betekent dat ook de EU controle uitoefent op goederen waarvan het de bedoeling is dat die de EU gaan verlaten. Daarom vereist de EU-wetgeving dat van goederen die het douanegebied van de EU gaan verlaten een douaneaangifte of, wanneer er geen douaneaangifte hoeft te worden gedaan, een summiere aangifte bij uitgang (EXS) wordt gedaan. In feite is dit dus het spiegelbeeld van binnenkomende goederen.

Na het doen van de elektronische uitvoeraangifte vindt een passende risicoanalyse en douanecontroles plaats voordat de goederen ten uitvoer worden vrijgegeven. De goederen worden vrijgegeven doordat het kantoor van uitvoer een ‘Uitvoergeleidedocument’ (UGD) afgeeft aan de aangever. Bij aankomst op het kantoor van uitgang moet er (elektronisch) worden kennisgegeven van de aankomst van de goederen. Het kantoor van uitgang ziet toe op het uitgaan van de goederen en zendt het bericht ‘resultaten bij uitgaan’ naar het kantoor van uitvoer.

Heeft het kantoor van uitvoer 45 en 75 dagen na de vrijgave van de goederen voor uitvoer geen bericht ‘resultaten bij uitgang’ ontvangen, wordt de aangever verzocht om aan te geven op welke datum de goederen het grondgebied van de EU hebben verlaten. Het kantoor van uitgang wordt indien de aangever aangeeft dat de goederen het grondgebied van de EU hebben verlaten, verzocht de uitgang te bevestigen. De aangever heeft de gelegenheid om door middel van alternatieve bewijzen aan te tonen dat de goederen het grondgebied van de EU hebben verlaten. De aangifte ten uitvoer wordt na 150 dagen ongeldig gemaakt als het bewijs dat de goederen de EU hebben verlaten niet wordt geleverd.

Termijnen voor de aangifte

Net zoals bij het binnenbrengen van goederen wil de douane ook tijdig geïnformeerd worden dat er goederen de EU zullen verlaten. Daarom moet de uitvoeraangifte of de summiere aangifte bij uitgang een bepaalde termijn in acht genomen worden voor het doen van de aangifte.

Bij het uitgaan via zee:

  • bij containervervoer: ten minste 24 uur voor aanvang lading in uitgaande zeeschip;
  • bij stort- en stukgoed: ten minste 4 uur voor vertrek uit de haven van de EU.

Bij uitgaan via de lucht ten minste 30 minuten voor het vertrek van de luchthaven in de EU.

Vereenvoudigde procedures

De vereenvoudigde procedures bij uitvoer hebben dezelfde juridische basis als de vereenvoudigde procedures bij invoer. We kennen momenteel de volgende vereenvoudigde procedures bij uitvoer:

  • de onvolledige aangifteprocedure
  • de vereenvoudigde aangifteprocedure
  • de domiciliëringsprocedure


Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex