skipToContentskipToFooter

Vertegenwoordiging bij het doen van douaneaangifte

Vertegenwoordiging bij het doen van een douaneaangifte betekent dat degene die de aangifte moet doen dit uitbesteedt aan zijn vertegenwoordiger. Welke soorten vertegenwoordiging zijn er en wat is het verschil tussen indirecte en directe vertegenwoordiging?

Bij vertegenwoordiging zijn op zijn minst twee partijen betrokken:

1.   De vertegenwoordigde, de belanghebbende. Hij heeft zeggenschap over de goederen en neemt het initiatief om aan de goederen een douanebestemming te geven. De belanghebbende is de importeur, de exporteur of de vergunninghouder voor een economische douaneregeling en is de opdrachtgever van de vertegenwoordiger.

2.   De vertegenwoordiger, de douane-expediteur. Deze treedt op in opdracht van de vertegenwoordigde en is het aanspreekpunt voor de Douane.

Indien er een drietal partijen (importeur, expediteur en douane-expediteur) bij vertegenwoordiging betrokken zijn, is de situatie als volgt:

1.   De importeur is de vertegenwoordigde, de belanghebbende. 

2.   De expediteur is de opdrachtgever aan de douane-expediteur. 

3.   In deze situatie met drie partijen is de opdrachtgever (expediteur) niet ook de belanghebbende. 

Al deze partijen dienen genoemd te worden in de overeenkomst. Je vindt een modelovereenkomst directe vertegenwoordiging en een modelovereenkomst indirecte vertegenwoordiging onderaan deze pagina. 

Directe en indirecte vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij het doen van een douaneaangifte betekent dat degene die de aangifte moet doen dit uitbesteedt aan zijn vertegenwoordiger. Er zijn twee vormen van vertegenwoordiging.

Directe vertegenwoordiging

Hierbij dient de douane-expediteur een douaneaangifte in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk bij invoer, uitvoer en wederuitvoer.

Indirecte vertegenwoordiging

Hierbij doet een douane-expediteur aangifte in zijn eigen naam, maar voor rekening van de belanghebbende. De douane-expediteur die als indirect vertegenwoordiger optreedt, is aangever en daarmee (mede)aansprakelijk voor de douaneaangifte.

De douane-expediteur doet aangifte in eigen naam, maar voor rekening van de opdrachtgever. 

Indirecte vertegenwoordiging is niet mogelijk voor het plaatsen van goederen onder de volgende bijzondere regelingen:

•   Actieve veredeling

•   Passieve veredeling

•   De regeling Bijzondere Bestemming

•   Tijdelijke invoer

Deze vorm van vertegenwoordiging, tussen twee in Nederland gevestigde ondernemingen, komt in Nederland niet vaak voor. Indirecte vertegenwoordiging komt bijvoorbeeld voor wanneer goederen in Nederland geïmporteerd dienen te worden maar de degene die de goederen wil aangeven niet in Nederland is gevestigd. 

Zowel de douane-expediteur als de opdrachtgever zijn in principe verantwoordelijk voor de douane en/of fiscale gevolgen van de aangifte. Als een aangifte tot een douaneschuld leidt, bijvoorbeeld bij het in het vrije verkeer brengen van goederen, dan zijn zowel de douane-expediteur als de opdrachtgever aansprakelijk voor de invoerrechten en andere belastingen bij invoer.

De onderstaande tabel geeft de ‘status’ aan van de verschillende partijen bij het gebruik van een indirecte vertegenwoordiging. Hierbij is X = verplicht en - = niet toegestaan.

Indirecte-vertegenwoodiging.jpg

Modelcontracten

Voorkom vervelende verrassingen achteraf en leg je afspraken schriftelijk vast in contracten om onenigheid te voorkomen en om risico’s af te dekken. Het is belangrijk dat contracten waterdicht zijn en een goede juridische basis hebben. Om de leden van evofenedex daarbij te helpen, stellen wij een aantal modelcontracten beschikbaar die zij kosteloos kunnen opvragen.

Vergunning 

Om gebruik te maken van de twee vertegenwoordigingsvormen, directe en indirecte vertegenwoordiging, is de vergunning ‘Toelating Douanevertegenwoordiger’ nodig. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet je voldoen aan de gestelde criteria die zijn opgenomen in artikel 39, onder a t/m d, van het Douanewetboek van de Unie.

Geen vertegenwoordiging

Als de indiener van de douaneaangifte geen gebruik wilt maken van vertegenwoordiging moet de douaneaangifte op eigen naam en voor eigen rekening in worden gediend. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij de indiener van de douaneaangifte. 

Het belang van een geldige overeenkomst

Het juist toepassen van een vertegenwoordiging en het correct invullen van de overeenkomst is van groot belang. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de ondertekende niet tekenbevoegd is zal de Douane de overeenkomst als niet geldig beoordelen. Dit resulteert in niet-vertegenwoordigingsbevoegdheid en wordt aangenomen dat de indiener van de douaneaangifte op eigen naam en voor eigen rekening heeft gehandeld. Hierdoor ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de indiener van de douaneaangifte voor een eventuele douaneschuld achteraf.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex