skipToContentskipToFooter

Een zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn eigen reïntegratie. Doet hij dat niet, dan kunnen (loon)sancties volgen.

Als een werknemer ziek wordt, hebben zowel de werkgever als werknemer reïntegratieverplichtingen. In dit artikel lees je welke verplichtingen de werknemer heeft bij zijn reïntegratie en wat je moet doen als hij deze verplichtingen niet nakomt.

Verplichtingen van de werknemer

Een zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn reïntegratie. Op grond van de Wet verbetering poortwachter heeft de werknemer de volgende verplichtingen:

  • De werknemer moet er alles aan doen zijn herstel te bevorderen en denkt actief mee met de bedrijfsarts en de arbodienst.
  • Meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. In dit plan worden de afspraken opgenomen die toezien op de reïntegratie. De werknemer moet zich houden aan deze afspraken.
  • Opvolgen van redelijke voorschriften van de werkgever zich door de bedrijfsarts of arbodienst te laten controleren en mee te werken aan door hen getroffen maatregelen. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle bij hem thuis.
  • Het verrichten van passende arbeid.
  • Het volgen van een cursus of opleiding om zijn inzet in het eigen of ander passend werk te vergroten.

Sancties op het niet nakomen van verplichtingen

Als een werknemer bovenstaande verplichtingen niet nakomt en daar geen geldige reden voor heeft, moet je hem stimuleren dit alsnog te doen door het opleggen van sancties. Deze zijn in de wet opgenomen. Mocht je geen sancties opleggen, dan kan het UWV, bij de beoordeling van het reïntegratieverslag, concluderen dat je als werkgever te weinig hebt gedaan. In dat geval kan het UWV een loonsanctie opleggen.

Je kunt jegens de werknemer de volgende sancties toepassen. De toe te passen sanctie hangt samen met de verplichting die hij niet nakomt.

  • Opschorten van het loon: deze sanctie kun je toepassen bij een werknemer die, zonder geldige reden en na een waarschuwing, niet op het spreekuur van de bedrijfsarts of arbodienst verschijnt. Bij opschorting van het loon stel je de uitbetaling van het loon uit tot het moment dat de bedrijfsarts of arbodienst heeft kunnen controleren of de werknemer arbeidsongeschikt is. Gaat hij alsnog naar het spreekuur en oordeelt de bedrijfsarts dat hij arbeidsongeschikt is, dan zul je dus met terugwerkende kracht zijn loon moeten betalen.
  • Stopzetten van het loon: deze sanctie kun je toepassen als een werknemer zijn medewerking weigert bij het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak, passende arbeid weigert, zijn herstel belemmert of niet meewerkt aan een tweedespoortraject. Het gevolg van deze sanctie is dat de werknemer geen recht heeft op loon over de periode waarin hij, na een waarschuwing, niet voldoet aan deze verplichtingen. Werkt hij bijvoorbeeld, ook na een waarschuwing, niet mee aan een tweedespoortraject, dan hoef je geen loon te betalen vanaf de vermelde datum tot het moment dat hij wel dit wel doet.

Let erop dat je een werknemer altijd eerst schriftelijk waarschuwt voordat je de sancties van loonopschorting of een loonstop toepast. In een brief kun je een termijn stellen waarbinnen de werknemer alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen, en hem waarschuwen dat als hij hieraan niet voldoet, het loon wordt opgeschort of stopgezet tot het moment dat hij wel meewerkt aan zijn reïntegratie. Als werkgever moet je kunnen bewijzen dat de werknemer de waarschuwingsbrief heeft ontvangen. Het is daarom verstandig deze brief ook per aangetekende post met ontvangstbevestiging te versturen.

Als de werknemer, ook na het stopzetten van het loon, blijft weigeren mee te werken aan zijn reïntegratie zonder daarvoor een geldige reden te hebben, kun je de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens verwijtbaat handelen dan wel nalaten.

Deskundigenoordeel

Twijfel je of een werknemer voldoende meewerkt of heb je een discussie over de inspanningen van de werknemer, waar je niet uitkomt, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel vragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden; deze bedragen voor een werkgever 400 euro. Als de werknemer weigert passende arbeid te verrichten terwijl de bedrijfsarts hem daartoe wel in staat acht, kan hij ook zelf een deskundigenoordeel aanvragen. De kosten voor een werknemer bedragen 100 euro.

Vragen over juridische zaken?

De bedrijfsjuristen van evofenedex helpen je graag verder.

Bedrijfsjuristen evofenedex