skipToContentskipToFooter

Tijdens de reïntegratie is het erg belangrijk dat je regelmatig contact met de zieke werknemer hebt; minimaal één keer in de zes weken.

Als een werknemer ziek wordt, hebben zowel de werkgever als werknemer reïntegratieverplichtingen. Samen met de werknemer werk je eerst aan reïntegratie binnen het eigen bedrijf. Lukt dat niet, dan moet je zelf de reïntegratie bij een andere organisatie in gang zetten (het zogenoemde tweedespoortraject). Je kunt hiervoor een reïntegratiebureau inschakelen. De kosten van de reïntegratie komen, naast de loondoorbetalingsverplichting, voor rekening van de werkgever. Dit risico is verzekerbaar met behulp van bijvoorbeeld de Mkb verzuimontzorg-verzekering. Hieronder lees je welke verplichtingen je als werkgever hebt bij reïntegratie.

Verplichtingen van de werkgever

De belangrijkste reïntegratieverplichtingen van de werkgever zijn de volgende:

  • Als werkgever moet je een ziekmelding binnen een week nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld, doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst. Je bent dus verplicht deze in te schakelen.
  • Je bent verplicht samen met de werknemer aan de slag te gaan met de reïntegratie.
  • Is de werknemer langer dan zes weken ziek, dan moet je uiterlijk in de 8e ziekteweek samen met hem een plan van aanpak opstellen. Hierin leg je vast wat je samen met de werknemer gaat ondernemen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uitgangspunt voor het opstellen van het plan van aanpak is de probleemanalyse die de bedrijfsarts of arbodienst opstelt. In deze analyse staan de (on)mogelijkheden tot werkhervatting. Ook wijs je een casemanager aan die de uitvoering van het plan van aanpak bewaakt. Vaak is dit een hr-medewerker, maar het kan ook een leidinggevende zijn.
  • Je moet elke zes weken de voortgang met de werknemer bespreken. De gespreksverslagen neem je op in het reïntegratiedossier. Gewijzigde omstandigheden of een toename van de beperkingen leiden tot een bijstelling van het plan van aanpak.
  • Uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek moet je de werknemer ziekmelden bij het UWV.
  • Het opstellen van een eerstejaarsevaluatie als de werknemer 1 jaar (52 weken) ziek is. Het is belangrijk met hem te bespreken of de gekozen reïntegratie-aanpak de juiste is of dat deze bijgesteld moet worden. Want als bij de evaluatie blijkt dat de werknemer het eigen werk niet meer kan verrichten of dat er geen passend werk voorhanden is, moet je samen op zoek gaan naar passend werk bij een andere werkgever (tweedespoortraject). Uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie moet dit traject opgestart worden. Let erop dat het opstarten van het tweedespoortraject ook leidt tot bijstelling van het plan van aanpak.
  • Na 20 maanden moet je een eindevaluatie van het plan van aanpak opstellen voor de WIA-aanvraag. In dit document vermeld je de stand van zaken omtrent de reïntegratie. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals het plan van aanpak en de probleemanalyse, het reïntegratieverslag. Op grond van dit verslag beoordeelt het UWV of het dossier compleet is en of de werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om de zieke werknemer aan het werk te krijgen. Ook beoordeelt het UWV op basis van het reïntegratieverslag of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Sancties op het niet nakomen van verplichtingen

Als het UWV aan de hand van het reïntegratieverslag oordeelt dat je niet aan bovenstaande verplichtingen hebt voldaan, kan een loonsanctie van maximaal 1 jaar volgen. Lees in dit artikel meer over deze loonsanctie.

Deskundigenoordeel

Twijfel je of de inspanningen van de werkgever voldoende zijn, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel vragen. Het voordeel hiervan is dat je voortijdig een oordeel krijgt over de reïntegratie-activiteiten en daarmee een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen, als achteraf blijkt dat deze onvoldoende waren. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Deze bedragen voor een werkgever 400 euro.

Vragen over juridische zaken?

De bedrijfsjuristen van evofenedex helpen je graag verder.

Bedrijfsjuristen evofenedex