skipToContentskipToFooter

Voor een werkgever kan het verschillende financiële consequenties hebben als een werknemer ziek uit dienst treedt gedurende de eerste 2 jaar van ziekte

Als je een tijdelijk contract van een zieke werknemer niet verlengt, treedt hij ziek uit dienst. Dat is ook het geval in de situatie dat hij ziek wordt na het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst of als hij ziek is terwijl je hem in de proeftijd ontslaat. De arbeidsovereenkomst eindigt dan wel, maar je moet nog wel met een aantal zaken rekening houden.

Ziekmelding bij het UWV

Gaat een werknemer ziek uit dienst, moet je hem uiterlijk op de laatste dag van zijn dienstverband ziek melden bij het UWV. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van de uitvoeringsinstantie. Voor het inloggen heb je eHerkenning nodig. Het is belangrijk dat je dit precies op tijd doet. De uitvoeringsinstantie kan namelijk een boete opleggen van maximaal 455 euro als je te laat bent.

Verhaalsanctie Ziektewet door het UWV

Op het moment dat je het contract van een werknemer tijdens de eerste 2 jaar ziekte beëindigt, is de kans groot dat de werknemer een Ziektewetuitkering aanvraagt. Bij de aanvraag van de Ziektewetuitkering beoordeelt het UWV ook de reïntegratie-inspanningen van de werkgever aan de hand van het reïntegratieverslag. Het is dus van belang dit reïntegratieverslag samen met de werknemer op te stellen.

Als het UWV oordeelt dat je als werkgever te weinig hebt gedaan aan reïntegratie, dan kan de uitvoeringsinstantie als sanctie een gedeelte van de Ziektewetuitkering (maximaal 52 weken) op de werkgever verhalen. Je moet dus tot het einde van de arbeidsovereenkomst voldoen aan de reïntegratieverplichtingen. Ook als sprake is van een contract voor bepaalde tijd dat van rechtswege eindigt. De reïntegratieverplichtingen voor een zieke werknemer met een tijdelijk contract zijn namelijk hetzelfde als die voor een werknemer met een vast contract.

Verhoging gedifferentieerde premie voor de Ziektewet

Het is van belang je te realiseren dat als een werknemer ziek uit dienst gaat, dit kan leiden tot een hogere gedifferentieerde premie voor de Ziektewet op grond van de Wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Dit is het geval als de werknemer ziek uit dienst treedt of zich binnen 4 weken na beëindiging ziek meldt bij het UWV en een beroep doet op de Ziektewet in plaats van een WW-uitkering. De hoogte van de premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever en de uitstroom van de werkgever in de Ziektewet. Je hebt er als werkgever dus belang bij dat de werknemer een WW-uitkering aanvraagt en ontvangt met ingang van de eerste dag van werkloosheid. Dan heeft een latere ziekmelding vanuit de WW namelijk geen gevolgen meer voor de gedifferentieerde premie.

Als je twijfelt of een werknemer nog ziek is, is het daarom aan te raden de werknemer door de bedrijfsarts te laten beoordelen. Als deze verklaart dat er geen sprake is van ziekte, heb je tegenover het UWV bewijs dat de werknemer niet ziek was bij uitdiensttreding.

Verder kun je een reïntegratiebeding in de vaststellingsovereenkomst opnemen, waarin staat dat de werknemer zich bij jou moet melden als hij zich binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek meldt.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex