skipToContentskipToFooter

Onderzoekers zien mogelijkheden voor groei oude logistieke kavels

08-04-2024 Op bestaande logistieke terreinen is nog genoeg te winnen aan potentie ruimte. Bij 75 onderzochte cases gaat het om 500.000 vierkante meter aan extra te realiseren vastgoed (+25%) en vijf tot acht miljoen kubieke meter aan extra toe te voegen gebruiksruimte (+25-40%). Dat concluderen de Stec Groep en DENC na een uitgebreide studie

De centrale vraag was of grootschalige logistieke kavels van meer dan 25 jaar oud potentie bieden voor beter benutten. Deze potentie blijkt groot te zijn en bovendien kunnen met ruimere planologische kaders nog meer meters gerealiseerd worden. De herontwikkeling op de onderzochte locaties is financieel haalbaar. In vier van vijf dieper onderzochte locaties resulteert dit in een positieve businesscase. Bij één is de businesscase licht negatief, maar te optimaliseren.

Winst

Vertaald naar de intensiveringspotentie op nationaal niveau, dan voorkomt verdichting op bestaande logistieke brownfields 200 tot 300 hectare aan nieuwe logistieke greenfields. Het gaat dan om circa 10% van de ruimtevraag naar nieuw logistiek bedrijventerrein tot 2030. Op termijn is de potentie zelfs nog veel groter. Het aandeel panden van vóór 2000 bedraagt nu circa 30% van het totale bestaande logistieke vastgoed. Logistieke brownfields die nu nog te jong zijn voor herontwikkeling kunnen op termijn ook geïntensiveerd worden.

De bureaus adviseren overheden om te bekijken waar intensivering mogelijk is en wat daarvoor nodig is. Voor gesprekken over verdichting met eigenaren. Zo kan beoordeeld worden of het verruimen van planologische kaders, het wegnemen van belemmeringen en financiële interventies nodig zijn om een doorbraak te realiseren. Daarbij kunnen ook maatschappelijk verantwoorde overwegingen worden meegenomen, zoals de meerwaarde voor de omgeving van het logistieke gebouw, de verduurzaming en vergroening op gebiedsniveau.

Marktpartijen moeten volgens de onderzoekers meer oog krijgen voor de potentiële waardegroei die te realiseren is op bestaande logistieke brownfields en moeten hiervoor een nieuwe marktstandaard ontwikkelen.