skipToContentskipToFooter

evofenedex benadrukt belang van Europees beleid

01-06-2022 Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde gisteravond tijdens de handelscommissie-vergadering in Tweede Kamer aan dat zij in de zomer van 2023 komt met nationale wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De minister onderstreepte het belang van een parallel traject naast het Europese beleidsvormingsproces. evofenedex benadrukt het belang van Europees beleid, voor het creëren van een gelijk speelveld, maar vooral ook voor het effectief reduceren van risico’s van misstanden in ketens.

In een recente brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat zij, in lijn met het coalitieakkoord 2021-2025, EU-wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) stimuleert. Het kabinet werkt parallel daaraan aan nationale IMVO-wetgeving op basis van de OESO-richtlijnen. Deze nationale regelgeving houdt rekening met een gelijk speelveld met de omringende landen (België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) en met implementatie van mogelijke EU-regelgeving. In het debat werd op verzoek van Kamerlid Jan Klink (VVD) aan deze landen het Verenigd Koninkrijk toegevoegd, zodat het beleid van al onze grootste Europese handelspartners inzichtelijk is.


Consultatie

De minister vindt het belangrijk het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de wetenschap bij de nieuwe regelgeving te betrekken, omdat zij een uitvoerbaar en effectief wetsvoorstel wil maken. Daarom komt er een internetconsultatie over het concept-wetsvoorstel, die naar verwachting na de zomer van 2022 zal worden opengesteld. Kamerlid Alexander Hammelburg (D66) benadrukte de zorgen omtrent het verleggen van verantwoordelijkheden van het grote bedrijven naar het mkb door contractclausules. Hij vroeg de minister om duidelijkheid te scheppen in de verantwoordelijkheden voor het mkb.

Initiatiefwet

Omdat het dossier al heel lang een belangrijk onderwerp van debat is in de Tweede Kamer, betrekt de minister ook het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen - van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Socialistische Partij - bij de totstandkoming van het concept-wetsvoorstel. Dit voorstel is vorig jaar voorgelegd aan de Raad van State, maar hiervan zijn de resultaten niet openbaar gemaakt.

Voorbereiden op wetgeving

Ter voorbereiding op de komende Europese en nationale wetgeving kunnen mkb-bedrijven informatie verzamelen en delen met ketenpartners over de risico’s op het gebied van IMVO. Hiervoor ontwikkelen overheid en bedrijfsleven verschillende vormen van ondersteuning, in de vorm van voorlichting, opleiding, training en advies. In het najaar van 2022 komt er een IMVO-steunpunt, een onestopshop waar (mkb-)bedrijven terechtkunnen met vragen over de regelgeving en de naleving daarvan.