skipToContentskipToFooter

Nieuw certificeringsstelsel jaagt werkgever op kosten

13-06-2022 Voor het toetsen van een RI&E gaat per 1 juli een nieuw certificeringsstelsel gelden. Tenminste, als het aan minister Van Gennip (SZW) ligt. Wat evofenedex betreft wordt dit plan zo snel mogelijk van tafel geveegd. Samen met andere werkgeversorganisaties hebben wij onze zorgen geuit over de voorgenomen wijzigingen. We hopen dan ook dat de minister van het plan afziet.

Het ministerie van SZW heeft de afgelopen 4 jaar veel geld uitgetrokken om bedrijven te attenderen op hun plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Bedrijven zijn verplicht een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) met een plan van aanpak op te stellen om risico’s in kaart te brengen en gevaren aan te pakken. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun RI&E en plan van aanpak volgens de wet laten toetsen door een bedrijfsarts of één of meer kerndeskundigen. Een kerndeskundige is een arbeidshygiënist, hogere veiligheids- of arbeidsdeskundige of organisatiedeskundige. Tot nu toe doet een kerndeskundige meestal de toetsing, maar daar komt met het nieuwe wetsvoorstel verandering in.

Kostenverhoging en tekort aan kerndeskundigen

In de praktijk zullen de nieuwe plannen er na 1 juli voor zorgen dat een bedrijf zijn RI&E per onderdeel door drie kerndeskundigen moet laten toetsen. Bovendien worden de gestelde eisen aan de RI&E zwaarder. Dit leidt allemaal tot een verzwaring van de administratieve lasten van werkgevers, met als gevolg een tijdsintensiever en inefficiënter traject én meer kosten.

Ook is er nog een ander probleem. Er zijn nu al te weinig kerndeskundigen om de huidige taken uit te voeren. Door de nieuwe eisen zal dit probleem alleen maar verergeren. Het wordt dan nog moeilijker om een RI&E tijdig getoetst te krijgen, met boetes mogelijk als gevolg.

Vreemde gang van zaken

Bij de voorgenomen plannen zijn geen individuele werkgevers of een organisatie die hun belangen behartigt, geraadpleegd. Een vreemde gang van zaken, vinden wij. Een van de organisaties van kerndeskundigen heeft overigens afwijzend gereageerd op het wetsvoorstel.

Er is ook geen onderzoek gedaan naar de directe gevolgen van de plannen voor het bedrijfsleven. Vrijwel alle RI&E-instrumenten die in diverse branches door sociale partijen zijn gemaakt, moeten straks herzien worden om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Naar onze mening is het ministerie van SZW ondoordacht te werk gegaan. Samen met de verhoging van de lastendruk voor ondernemers verliest het ministerie van SZW hiermee draagvlak bij bedrijven voor het stimuleren van veiligheid op de werkvloer. Terwijl dat laatste juist wél erg belangrijk is.

Actie evofenedex

Er is geen maatschappelijk draagvlak voor de plannen van de minister. Bovendien zullen ze het draagvlak voor gezond en veilig werken onder werkgevers en werknemers niet vergroten.

evofenedex heeft, samen met VNO-NCW en MKB-Nederland, in een brief aan de Tweede Kamer bezwaar gemaakt tegen de invoering van het nieuwe certificeringsstelsel en gevraagd om de plannen in te trekken. We hebben Kamerleden gevraagd om Kamervragen te stellen. Zodra er meer nieuws is over het nieuwe certificeringsstelsel delen wij dat via de Nieuwsflits.