skipToContentskipToFooter

6 tips voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie

21-06-2021 Voor veel mkb-bedrijven is het opstellen en actueel houden van de verplichte risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) een enorme uitdaging. Dat blijkt wel uit het feit dat minder dan de helft van deze bedrijven een (volledige) RI&E heeft. Zonde, want dit document is de basis voor een gezonde en veilige werkplek. In dit artikel delen we zes tips voor het opstellen van een goede RI&E met draagvlak van de gehele organisatie. Deze tips komen voort uit de veiligheidstrajecten die we het hele jaar bij onze leden uitvoeren.

Iedere werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren; dat staat in artikel 5 van de Arbowet. Maar meer dan de helft van de bedrijven in Nederland voldoet aan deze verplichting. De RI&E is een methode om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van een onderneming in kaart te brengen. De onderwerpen die in een RI&E belicht moeten worden, zijn zeer divers. Hierbij moet gedacht worden aan veiligheids-, gezondheids- en psychosociale risico’s voor de medewerkers door bijvoorbeeld fysieke belasting of beeldschermwerk.

1 Zorg voor intern draagvlak

Betrek collega's op de werkvloer en de leidinggevenden bij het opstellen en actueel houden van de RI&E en zie de RI&E niet als een kostenpost. Bedenk dat een arbeidsongeval waarbij een medewerker gewond raakt veel meer geld kan kosten. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Een werkomgeving wordt pas echt veiliger als er draagvlak is vanuit de gehele organisatie, van management tot werkvloer.

2 Gebruik een geschikt template

Voor mkb-werkgevers die het lastig vinden een start te maken met de RI&E, heeft de overheid templates, sjablonen, beschikbaar gesteld. Op de website www.rie.nl staan goedgekeurde template RI&E’s. Dit worden de branche-instrumenten genoemd. Wel moet de RI&E passen bij de branche of de werkzaamheden van het bedrijf, en alle risico’s moeten beschreven staan. Wanneer de onderneming zelf de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak invult, heeft het officieel geen externe deskundige nodig.

Is er voor jouw specifieke bedrijfssituatie geen passende template voor een RI&E beschikbaar? Dan is het verstandig om deze inventarisatie aan een externe deskundige over te laten. Zeker wanneer er een toetsingsverplichting is.

3 Check of er een erkende branche-RI&E is

Een erkende branche-RI&E (eveneens te vinden op www.rie.nl) is voorzien van het bijbehorende logo. Het voordeel van een erkende branche-RI&E is dat dit soort instrumenten door de Inspectie SZW zijn beoordeeld en de kans klein is dat je als ondernemer zaken over het hoofd ziet.

4 Regel toetsing, bijvoorbeeld via een arbodienst

Nadat de RI&E is opgesteld, moet deze worden getoetst door een zogenoemde gecertificeerde kerndeskundige. Als het bedrijf is aangesloten bij een arbodienst kan die de toetsing regelen. Is jouw bedrijf niet aangesloten bij een arbodienst? Zorg dan dat je de toetsing laat doen door een gecertificeerd deskundige.

5 Check of je gebruik kunt maken van toetsingsvrijstelling

Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers over alle vestigingen samen geldt, wanneer er gebruik gemaakt word van een erkende branche RI&E, een toetsingsvrijstelling. Let op, ook uitzendkrachten, inhuurkrachten, vrijwilligers en stagiair(e)s vallen hieronder. Indienje uitzendkrachten in dienst hebt is er tevens de verplichting om de RI&E op te sturen naar het uitzendbureau.

6 Houd de RI&E actueel

Een bedrijf moet zijn RI&E continu actueel houden. Dat betekent dat de RI&E tegen het licht gehouden moet worden wanneer er aanleiding toe is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij veranderingen in het bedrijf, zoals de aanschaf van nieuwe machines of een andere indeling van de werkplek.

Invloed coronavirus

Het coronavirus heeft veel invloed op de bedrijfsvoering van bedrijven. Zo’n verandering brengt nieuwe risico’s met zich mee, en dat betekent dat de RI&E geactualiseerd moet worden. Het bedrijf moet laten zien welke maatregelen het genomen heeft om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. En die maatregelen moeten natuurlijk conform de RIVM-richtlijnen zijn. De Inspectie SZW zal hier zeker op handhaven.

Plan van aanpak

Met het opstellen van de RI&E zijn bedrijven er nog niet. Aan de hand van de uitkomsten van de RI&E moet een zogenaamd Plan van Aanpak worden opgesteld. In dit Plan van Aanpak staan de maatregelen die genomen moeten worden om de risico’s die uit de RI&E naar voren zijn gekomen te mitigeren. Dit betekent dat de werkgever in actie moet komen om de veiligheid te verhogen. Het hebben van een RI&E betekent niet dat men achter over kan leunen.

Meer informatie

Iedere werkgever is, volgens de Arbowet, verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een RI&E laten toetsen/uitvoeren door een gecertificeerde deskundige.

Meer weten over het opstellen, uitvoeren of creeren van draagvlak voor de RI&E in een logistieke omgeving? Vraag ons RI&E-pakket aan. Dit pakket bevat twee whitepapers met kennis en informatie voor het opstellen, uitvoeren, het krijgen van draagvlak voor veiligheid en de RI&E, inclusief praktijkopdrachten. Wij kunnen je ook ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E of maak een vliegende start met een Nulmeting Magazijnveiligheid.