skipToContentskipToFooter

Handreiking voor werkgevers om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

08-02-2022 Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor jouw werknemers, zowel fysiek als mentaal. Ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, zijn onacceptabel. Momenteel staat dit bij veel bedrijven hoog op de agenda. Maar hoe is het binnen jouw organisatie geregeld? Kritisch kijken naar de interne procedure en beschikbare maatregelen kan bij een dergelijk gevoelig onderwerp helpen om een veilige werkomgeving te creëren.

Het Infoblad van VNO-NCW en MKB-Nederland biedt werkgevers informatie over het herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels die gelden en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving. Op grond van de Arbowet ben je als werkgever verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken. Onder PSA vallen arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

In het Plan van Aanpak, dat gebaseerd is op de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), moet je concreet opnemen wat je als bedrijf hebt gedaan en gaat doen om de in kaart gebrachte risico’s te voorkomen. Het benoemen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, het opstellen van een gedragscode en een klachtenprocedure zijn voorbeelden van maatregelen die je kunt nemen.

Vertrouwenspersoon

AIs het beleid in jouw organisatie voor iedereen helder is, worden (nieuwe) medewerkers hier regelmatig over geïnformeerd. Zijn er een of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld en weten alle medewerkers deze collega’s te vinden? En hoe en wanneer evalueer je de effectiviteit van de maatregelen? Reden genoeg het huidige beleid in je organisatie nog eens goed tegen het licht te houden, de RI&E en Plan van Aanpak daarop aan te passen en duidelijk te communiceren richting de werknemers hoe het geregeld is.

Duidelijke tips

Is er bij jouw bedrijf nog geen duidelijke regeling, dan is er nu het Infoblad van VNO-NCW en MKB-Nederland, dat daarbij kan helpen. Deze infopaper biedt handvatten voor het organiseren van een veilige werkomgeving en schetst de wetgeving waarmee rekening gehouden moet worden. De handreiking geeft ook duidelijke tips over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Daarbij wordt meteen aangegeven welke maatregelen kunnen helpen, zoals het instellen van een of meerdere vertrouwenspersonen. Ook staan in de infopaper diverse weblinks naar verdere achtergrondinformatie.

Leden van evofenedex die hulp nodig hebben bij het opstellen van een RI&E en of een Plan van Aanpak, kunnen contact met ons opnemen.