skipToContentskipToFooter

Eerste kabinetsplannen moeten leiden tot verbeterd arbeidsaanbod

15-04-2022 Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken komt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’. Dit actieplan is een verdere uitwerking van de richtingen die de voormalig staatssecretaris van het ministerie in december heeft opgesteld. Voor de uitvoering van dit actieplan stelde het vorige kabinet al 40 miljoen euro beschikbaar.

Het plan ‘Dichterbij dan je denkt’ bestaat uit het verbeteren van informatievoorziening over de regionale dienstverlening, het veranderen van zoekgedrag van werkgevers en werkzoekenden en het vergroten van de vaardigheden van werkzoekenden door scholing. Dit blijkt uit een brief van 13 april 2022 van de ministers Van Gennip en Schouten aan de Tweede Kamer.

Bekendheid Regionale Mobiliteitsteams vergroten

Een campagne die dit voorjaar van start gaat en waarvoor 3.758.000 euro wordt uitgetrokken, moet de vindbaarheid en bekendheid van de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) vergroten. De kernboodschap is dat je toekomstige werknemer dichterbij is dan je denkt. In deze campagne, die zowel landelijke als regionaal wordt uitgezet, komen 4 wervingsroutes centraal te staan. Ook besteedt de campagne veel aandacht aan begeleidingsmogelijkheden en dienstverlening van de UWV-werkgeversservicepunten (WSP’s) en scholingsmogelijkheden via de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en mbo-instellingen. Extra aandacht komt er voor 4 wervingsroutes, te weten open hiring (het in dienst nemen van medewerkers zonder selectie vooraf), leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo), jobcarving/functiecreatie en diverse innovatieve manieren van matching (onder meer banenmarkten, meet & greets, videopitches, bustours, etc.).

Matching versterken

De bestaande dienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s krijgt een extra financiële impuls van 500.000 euro per regio. Dit moet, in samenwerking met alle regionaal relevante partijen, invulling geven aan het actieplan en leiden tot het formuleren van de eigen inzet op de 4 wervingsroutes. Om werkgevers te stimuleren meer mensen aan te nemen met een uitkeringsachtergrond wordt een extra subsidiebedrag uitgetrokken van 17.942 euro. Werkgevers kunnen een subsidie ontvangen van 1500 euro per plaatsing via 1 van de 4 wervingsroutes, met een maximum van 7500 euro per werkgever bij 5 plaatsingen of meer.

Extra inzet op landelijke matching

Er komt een landelijk team ter ondersteuning van landelijk opererende werkgevers bij de invulling van hun vacatures. Dit team treedt, in samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland en de uitzendbranche en in afstemming met de landelijke werkgeversservicepunten van UWV en gemeenten en de SBB, in contact met de grote landelijk opererende werkgevers. Ook organiseert het team desgewenst met hen gerichte activiteiten in het kader van de 4 wervingsroutes (denk bijvoorbeeld aan meet & greets, banenmarkten of ondersteuning bij open hiring).

Impuls aan bestaande trajecten

Ook is er aandacht voor het vergroten van het aantal beschikbare arbeidsfitte mensen op de arbeidsmarkt. Het ‘bufferbudget’ dat inkomensschommelingen bij (parttime) werken vanuit de bijstand moet opvangen, zodat mensen niet op maandbasis onder het sociaal minimum uitkomen, moet (meer) werken voor meer mensen lonend maken. De uitkomsten van deze maatregel zullen worden meegenomen bij de aanpassing van de Participatiewet. Met de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) wordt uitvoering gegeven aan activiteiten om arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond structureel te verbeteren. Hierbij zijn 20 landelijke koepelorganisaties betrokken, verenigd in de Taskforce Werk en Integratie. Het gaat om zo’n 380.000 personen die hiervoor in aanmerking komen. Hieraan gekoppeld volgt richting ondernemers een campagne om de diversiteit op de werkvloer te verbeteren. Ook komt er voor deze doelgroep extra budget voor training en ontwikkeling van vakmanschap in de uitvoering, het opzetten en uitrollen van lerende netwerken, communicatieactiviteiten richting regio’s, werkgevers en werkzoekenden uit de doelgroep en voor aanvullend onderzoek naar effectieve interventies.

Kabinetsbrede aanpak

Het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is een onderdeel van de bredere aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen er onderzoeken om de vraag naar arbeid te verminderen, denk bijvoorbeeld aan arbeidsbesparende technologie en procesinnovatie. Zo ook hoe het arbeidsaanbod te vergroten, bijvoorbeeld door mensen te stimuleren om meer uren te werken en door het arbeidsmarktpotentieel beter te benutten. En hoe de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid te verbeteren, hierbij kun je denken aan het verbeteren van werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening, een leven lang ontwikkelen en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een kabinetsbrede aanpak op deze thema’s wordt voor de zomer bekendgemaakt.