skipToContentskipToFooter

Subsidieaanvraag is mogelijk vanaf 2024

25-07-2023 Vanaf volgend jaar komt er een subsidie voor de maatwerkbegeleiding van statushouders op de werkvloer. Dat staat in een brief die demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs naar de Tweede Kamer zond. Voor deze subsidie stelt de overheid in de periode 2024-2026 een bedrag van 10,5 miljoen euro beschikbaar. 

Die maatwerkbegeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het coachen en begeleiden bij de werkzaamheden op de werkvloer en bij de omgang met collega’s. Vaak is extra begeleiding nodig omdat het werkgevers vaak ontbreekt aan capaciteit en/of expertise om intensief en cultuursensitief statushouders en hun begeleiders te ondersteunen.

Bredere aanpak

De subsidie maakt onderdeel uit van een bredere aanpak, het zogenoemde ‘Plan van aanpak statushouders aan het werk’. Dit plan is erop gericht meer statushouders aan werk te helpen, en hen beter te laten integreren in de samenleving. Statushouders hebben vaak een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Zo werken ze vaak in deeltijd en op een tijdelijk contract in eenvoudige functies. Werk zorgt voor het sneller leren van de Nederlandse taal, voor meer eigenwaarde en sociale contacten, een grotere zelfredzaamheid en voor een betere integratie in de samenleving. Ook kan deze aanpak zorgen voor het vergroten van het aantal werkzoekenden. Dit leidt tot het vervullen van meer vacatures. Nadere invulling van de subsidie en de aanvraagprocedure wordt naar verwachting later dit jaar bekendgemaakt.

Meedoenbalies

Een van de andere maatregelen is het vervroegd taalonderwijs en de zogenoemde ‘Meedoenbalies’ op COA-locaties. Hierdoor wordt het meedoen in de Nederlandse samenleving vanuit de opvang al mogelijk. Bij deze Meedoenbalies komt het aanbod van werk, vrijwilligerswerk en andere vormen van participatie in de omgeving samen. Ook wordt onderzocht, in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in hoeverre ondernemerschap door statushouders verder uitgebreid kan worden.

Regionale Mobiliteitsteams

In totaal stelt de demissionaire minister 37,75 miljoen euro beschikbaar voor extra toeleiding van statushouders naar werk. Dit wordt verdeeld over startbanen, de hiervoor genoemde subsidieregeling voor werkgevers en de doelgroep specifieke inzet vanuit de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s).

De RMT’s zijn een samenwerking tussen vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Sinds september 2021 zijn in de arbeidsmarktregio’s de RMT’s beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van alle werkzoekenden. Wanneer precies de minister de resultaten van het ‘Plan van aanpak statushouders aan het werk’ zal delen is nog onbekend. Meer informatie volgt als hierover meer bekend is.