skipToContentskipToFooter

Genoeg aanknopingspunten op gebied van handel en logistiek

17-05-2024  Het door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde hoofdlijnenakkoord 'Hoop, Lef en Trots’ biedt volgens evofenedex genoeg aanknopingspunten om de positie van handels- en productiebedrijven te versterken. Wij zijn de plannen ingedoken en hebben een overzicht gemaakt van de meest opvallende voorgenomen beleidsvoorstellen op het gebied van handel en logistiek.

Veel voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord van de vier politieke partijen behoeven nog nadere uitwerking. We gaan daar dan ook graag het gesprek over aan met het nog te vormen kabinet en de Tweede Kamer. Hieronder de meest opvallende beleidsvoorstellen op het gebied van handel en logistiek uit het akkoord:

Verbeteren ondernemersklimaat

Wat opvalt is dat de vier partijen veel oog hebben voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, fiscale maatregelen en aandacht voor het mkb. Er wordt ingezet op een beleid zodat Nederland tot de top 5 behoort van de landen met een goede concurrentiepositie en waar bedrijven van klein tot groot kunnen blijven exporteren. En waarbij er vooral wordt gekeken naar bedrijven die schoon zijn en een toegevoegde waarde leveren voor Nederland. Ook worden ondernemingen geholpen bij de energietransitie. Regeldruk wordt verder tegengegaan door het Adviescollege toetsing regeldruk. Tot slot wordt er ingezet op het verder versterken van de kenniseconomie, innovatie en digitale infrastructuur.

Internationale handel

Het handels- en industriebeleid moet gaan bijdragen aan vermindering van strategische afhankelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van China op het gebied van kritieke grondstoffen. Er wordt voor het behoud van onze welvaart ingezet op handelsverdragen waarbij gelijke en redelijke standaarden van belang zijn. Bij buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking moet Nederland vooral een bijdrage leveren aan de voedselzekerheid in en watermanagement van andere landen - ook ten behoeve van hun stabiliteit - en aan migratiebeleid. De voorgenomen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking lopen op tot 2,5 miljard per jaar. Dit kan wel eens op gespannen voet komen te staan met die ambities.

Bij het implementeren van Europees beleid worden zogeheten ‘nationale koppen’ voorkomen. Ook willen de partijen kijken of ze bestaande koppen die zorgen voor extra regeldruk kunnen schrappen. Dit beleid kan gunstig uitpakken voor handels- en productiebedrijven, ook gezien de richtlijnen die vanuit Europa nog op ons afkomen. Zoals de CSDDD-richtlijn voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Er wordt ingezet op zwaardere grenscontroles aan de buitengrenzen van de Europese Unie, denk daarbij aan het tegengaan van ondermijning. Maar ook aan de binnengrenzen om zo illegale immigratie tegen te gaan. Dit kan wel eens op gespannen voet staan met het vrije verkeer binnen Schengen.

Infrastructuur

De partijen zetten in op instandhouding van onze infrastructuur met het uitvoeren van een grote onderhoudsopgave de komende jaren om zo de basiskwaliteit te waarborgen. Verder is er de ambitie om de 17 grote infrastructuurprojecten die momenteel zijn gepauzeerd weer op te pakken. De extra 500 miljoen euro voor infrastructuur is positief, zeker als dit ook ingezet kan worden voor nieuwe infrastructuur. Dat is nog niet expliciet uit het akkoord te halen. In het akkoord wordt verder gesproken over het belang van binnenvaart, maar nergens over spoorgoederenvervoer. Terwijl dit wel belangrijk is binnen de mix van modaliteiten om te komen tot efficiënte logistiek.

Logistiek

Wat verder opvalt is dat er in het akkoord staat dat de verduurzaming van het wagenpark gestimuleerd blijft worden, maar ook dat er gesproken wordt over het stoppen van de subsidies per 2025. Er staat niet of hier ook de AanZET-subsidie, die wordt gefinancierd vanuit de vrachtwagenheffing, mee wordt bedoeld. Dat zou een groot nadeel zijn voor ondernemers om de overstap naar een zero-emissievrachtauto te kunnen maken. Verder is te lezen in het akkoord dat een deel van de lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven die afgelopen Prinsjesdag zijn aangekondigd deels wordt teruggedraaid. Het zou goed zijn als het schrappen van de bpm-vrijstelling op bestelauto’s hier ook onder valt, maar dat is niet concreet uit het stuk te halen.

Wat betreft de zero-emissiezones willen de partijen kijken naar een mogelijk uitstel. Maar aan de andere kant blijft het invoeren van die zones een gemeentelijke bevoegdheid. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot meer onduidelijkheid voor ondernemers. Terwijl ze nu juist toe zijn aan méér duidelijkheid, aangezien er al een heel pakket is afgesproken op het gebied van vrijstellingen en ontheffingen. Verder krijgt het oplossen van netcongestie voorrang. Dat is positief, want dit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor verduurzaming van de logistiek.

De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen. Het netwerk van Schiphol stelt Nederlandse bedrijven in staat gemakkelijker internationaal zaken te doen. Ook luchtvracht heeft baat bij deze goede intercontinentale connecties.

Eerdere inzet van evofenedex

In aanloop naar de afgelopen Kamerverkiezingen en tijdens de formatieperiode heeft evofenedex haar tienpuntenprogramma onder de aandacht gebracht van de politieke partijen. We zien veel van deze punten in meer of mindere mate terug in het hoofdlijnenakkoord. Denk aan het belang van een toekomstbestendige infrastructuur, ondersteuning bij de energietransitie, een behapbare regelgeving en gelijkspeelveld binnen Europa, en ruimte voor luchtvracht.