skipToContentskipToFooter

Internationale uitdagingen blijvend groot maar personeelstekort en inflatie grootste zorgen

16-08-2022 Exporterende bedrijven krijgen meer grip op de uitdagingen in internationale handel. 55 procent van de bedrijven geeft aan dat het de orderintake volledig of grotendeels aan kan. In mei was dat nog slechts 43 procent. Dit alles bij een vrijwel gelijkblijvende orderstroom. 25 procent van de bedrijven hebben meer opdrachten dan vorig jaar; 24 procent van de exporteurs kent een orderafname. Lange levertijden zijn nog steeds een groot probleem voor 58 procent van de respondenten. Dit is echter fors lager dan in de monitor van mei (73 procent). Personeelskosten blijven oplopen. Dit blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek van juli van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. 

“We zien op onderdelen enige verlichting in de supply chain, met een tendens naar afnemende logistieke verstoringen”, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. “Dat zal deels te maken hebben met een bescheiden afzwakking aan de vraagkant, maar echt significant is dat nog niet en de kosten blijven hoog. Het lijkt erop dat bedrijven en hun ketens beter in staat zijn om te gaan met de ontstane situatie. Wel blijft de situatie fragiel, waarbij zaken als de congestie in de havens en een verstoorde binnenvaart vanwege de lage waterstanden niet helpen.” 

Kosten doorberekenen

De top-3 van verstoringen op de bedrijfsvoering wordt onveranderd gevormd door personeelsgebrek (57 procent), tekort aan grondstoffen en materialen (50 procent) en de hogere energieprijzen (49 procent). Het ziekteverzuim neemt verder af (16 procent). Kosten die bedrijven aan personeel kwijt zijn (vast en flex) lopen verder op, veroorzaakt door cao-effecten, extra bonussen om personeel vast te houden of aan te brengen, of ter tussentijdse compensatie van inflatie. Het percentage bedrijven dat zegt de kosten door te (kunnen) berekenen blijft steken op 50 procent. 27 procent van de bedrijven geeft aan meer mensen in dienst te hebben dan vorig jaar. Dit betekent dat de helft van de exporteurs kosten niet, of niet volledig, kan of wil doorberekenen hetgeen ten koste zal gaan van hun marges. 

Beschikbaarheid vervoer

Logistieke verstoringen doen zich ten slotte regelmatig meer voor dichter bij huis, dan veraf. Vooral Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden meer genoemd dan in mei. “Het is lastig om daar een goed beeld van te krijgen, maar we hebben de indruk dat het daarbij vaak gaat om beschikbaarheid van vervoer”, aldus Koopman. “Wij horen bijvoorbeeld dat binnenvaartschepen veelal worden onttrokken voor het vervoer van kolen en graan. De binnenvaart is voor exporteurs van belang om producten van de inlandse fabriek naar de zeehaven te krijgen als duurzamer alternatief voor wegtransport.”