skipToContentskipToFooter

Waardering voor cruciale internationale handel neemt af

25-01-2024 De Tweede Kamer debatteert aanstaande dinsdag over de begroting van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van dit jaar. evofenedex heeft bij de Tweede Kamerleden gevraagd om aandacht voor het belang van internationale handel in relatie tot bestaanszekerheid, het samenspel tussen handel en ontwikkelingssamenwerking en de afhankelijkheid van handel in het kader van brede welvaart.

De voortdurende economische en geopolitieke verschuivingen op het wereldtoneel hebben aanzienlijke invloed op de Nederlandse handel en logistiek. Een overgang van een 'rules based' naar een 'power based' systeem en een gefragmenteerde wereldeconomie dwingen Nederland tot verdere verbreding van haar handelsnetwerk en het versterken van relaties met cruciale handelspartners.

Helaas signaleert evofenedex een afnemende waardering voor internationale handel binnen de Nederlandse politiek en maatschappij. In een dringende oproep aan politieke partijen benadrukken wij de cruciale rol van internationale handel en de synergie met ontwikkelingssamenwerking voor de welvaart van Nederland.

Internationale handel vormt de basis voor onze bestaanszekerheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteert dat export bijna een derde van het Nederlandse bbp en ruim 30 procent van de werkgelegenheid vertegenwoordigt. Internationale handel vormt niet alleen de economische basis, maar ook het fundament van bestaanszekerheid en innovatiekracht.

Strategische autonomie nauw verbonden met IMVO en ontwikkelingssamenwerking

Recente gebeurtenissen, waaronder de impact van COVID, de oorlog in Oekraïne en aanvallen op handelsschepen, onderstrepen de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie voor verstoringen in internationale ketens. Door niet alle goederen uit hetzelfde land te importeren zijn bedrijven minder kwetsbaar, maar in alternatieve productielanden is de aandacht voor de impact van handel op mens en milieu niet vanzelfsprekend. Zorg als overheid daarom voor integraal beleid als het gaat om handelsbevordering, strategische autonomie en IMVO, zodat deze dossiers elkaar niet in de weg zitten maar elkaar versterken.

Zonder internationale handel geen brede welvaart

evofenedex beschouwt internationale handel als motor voor waarde en welvaart in internationale ketens, mits er aandacht is voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Europese wetgeving zorgt dat bedrijven dezelfde regels hiervoor naleven. Ontwikkelingssamenwerking richt zich op de sociaaleconomische basisvoorwaarden in een land en creëert daarmee tevens het fundament waarop (internationale) ondernemers opereren. Handelsbevordering en ontwikkelingswerk zijn dus geen gescheiden thema’s. Handelsdiplomatie is nodig om duurzame samenwerking met partnerlanden aan te gaan en grondstoffenzekerheid, ontwikkelingssamenwerking en verantwoorde handel met elkaar te verbinden.

evofenedex roept op tot voortdurende inzet van de overheid om gezamenlijk te werken aan brede welvaart, zowel in Nederland als wereldwijd. Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht een actieve rol van de overheid om handel te bevorderen.