skipToContentskipToFooter

evofenedex, ElaadNL, Netbeheer Nederland en TLN verlengen convenant elektrische goederenlogistiek

12-02-2024 Een soepele elektrificatie van transport en logistiek is afhankelijk van goede inpassing van de extra stroomvraag in het stroomnet. In tijden van netcongesties is die uitdaging en daarmee het belang van goede samenwerking extra groot. TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland zetten daarom hun samenwerking, onder andere op het gebied van voorlichting en data-uitwisseling, de komende jaren voort.

evofenedex, ElaadNL, Netbeheer Nederland en TLN ondertekenden op 8 april 2021 een convenant om samen de toekomstige vermogensbehoefte voor elektrische goederenlogistiek in kaart te brengen. Hiermee moest duidelijk worden waar knelpunten of tekorten in het elektriciteitsnet zouden kunnen ontstaan en hoe daar mee om te gaan. Aanleiding hiervoor waren onder andere de komst van zero-emissiezones en de Europese eisen uit de Europese Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR).

Mede dankzij het convenant weten de organisaties elkaar goed te vinden en hebben ze samen regionale sessies georganiseerd om ondernemers in transport en logistiek voor te bereiden op de transitie naar elektrisch vervoer. Er zijn ook tools ontwikkeld om bijvoorbeeld de verwachte stroomvraag gemakkelijk in kaart te brengen. En de experts van de organisaties werken samen in diverse werkgroepen, onder andere in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Urgentie samenwerking nog groter

Enkele jaren later is de situatie alleen maar urgenter geworden. Bijvoorbeeld door de snel toegenomen congestie op het stroomnet, waardoor niet overal op korte termijn ruimte is op het stroomnet voor de laadinfrastructuur voor het opladen van elektrische vrachtauto’s. Tegelijk wordt er hard gewerkt aan het beter benutten van de bestaande capaciteit op het net en aan netverzwaringen, wat de nodige tijd kost.

Algemeen voorzitter Machiel van der Kuijl van evofenedex: “Om de gewenste transitie naar elektrische bestel- en vrachtauto’s succesvol te maken, is voldoende laadcapaciteit onmisbaar voor ondernemers. Door samen te werken hebben de partijen de afgelopen 3 jaar veel bereikt. Maar het is ook duidelijk geworden dat er nog veel te doen is, omdat er nog veel lokale verschillen zijn. evofenedex onderstreept het belang van samen doen en krachten bundelen. De verlenging van het convenant geeft dan ook de mogelijkheid om de komende jaren samen verder te werken aan een laadnetwerk dat kan voorzien in de behoefte van ondernemers in de logistiek.”

Samenwerkingsgebieden

De verlengde samenwerking tussen evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland en TLN richt zich op de volgende gebieden:

  • Het uitwerken van prognoses rond de laadvraag en het valideren van die prognoses. Hoe beter de prognoses, hoe gerichter oplossingen gezocht kunnen worden voor de beperkte netcapaciteit.
  • Het delen van data voor die prognoses. Het gaat dan onder andere over het huidige gebruik en de laadbehoeften van bedrijven.
  • Het gezamenlijk uitwerken en promoten van flexcontracten (gebruik van de ruimte die er nog is op het stroomnet is door bijvoorbeeld ’s nachts op te laden).
  • Een gezamenlijke lobby gericht op het tijdig en soepel faciliteren van de laadvraag voor elektrificatie van logistiek. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe contractvormen zoals tijdgebonden contracten en groepscontracten.
  • Kennisuitwisseling en voorlichting aan ondernemers.

Elektrisch laden van je wagenpark

Wat wordt jouw laadstrategie voor een elektrisch wagenpark? Op de bedrijfslocatie, onderweg of thuis? Vraag nu een adviesgesprek aan.