skipToContentskipToFooter

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij

13-12-2023 Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier werken zo’n 600.000 mensen – van de heftruckchauffeur die met volle pallets door het magazijn rijdt tot de orderpicker die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Een goed geoliede goederenstroom begint en eindigt daar. Ook in 2024 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats waar je van op de hoogte moet zijn. Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Speerpunten jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

2024 is het tweede jaar van de nieuwe meerjarenperiode (2023-2026) van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De focus ligt op uitzendwerk, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (PSA), blootstelling aan gevaarlijke stoffen en op goed werkgeverschap. Tevens wil de inspectie opkomende risico’s sneller signaleren en duiden, om deze in een vroeg stadium aan te kunnen pakken.

 Belangrijkste speerpunten NLA 2024

  • Voorkomen van oneerlijk, ongezond en onveilig uitzendwerk

De inspectie gaat ook in 2024 bijdragen aan betere arbozorg voor uitzendkrachten. Hiermee wil de inspectie onveiligheid voor uitzendkrachten op de werkvloer terugdringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in de kwaliteit van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de maatregelen om veelvoorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico’s tegen te gaan.

  • Aanpak PSA, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de hoofdoorzaak van ziekteverzuim. Daarom ontwikkelt de inspectie een aanpak rondom intern ongewenst gedrag. Ook maakt zij een instrument dat bestemd is voor werkgevers zelf.

  • Aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

Ook in 2024 gaat de inspectie zich focussen op de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, onder meer door het onderzoeken van meldingen en ongevallen. Doel hiervan is werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en arboprofessionals te ondersteunen bij hun rol om de gezondheid van medewerkers te beschermen.

  • Goed werkgeverschap

Aan de hand van dit speerpunt gaat de NLA zich richten op die sectoren waar de risico’s omtrent eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar veelal kwetsbare werkenden arbeid verrichten. De inspectie richt zich op bedrijven en de ketens waarvan de bedrijven onderdeel zijn. De NLA gaat na of er in de keten mechanismen werkzaam zijn die de bedrijven lager in de keten, in een nadelige positie brengen. De inspectie bezoekt bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, een groenteverwerkingsbedrijf, distributiecentrum en supermarkt.

De maatregelen die de inspectie inzet om gezond, veilig en eerlijk werk te realiseren, worden aangepast aan het naleefgedrag en de motieven van werkgevers die de overtredingen begaan. Niet-nalevende bedrijven die er alles aan doen om gezond en veilig te werken zullen hierbij eerder ondersteund worden door de inspectie. Leef je bewust de regels niet na, dan zal de inspectie een stevigere aanpak hanteren. Denk hierbij aan boetes, stilleggingen en eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Wil je meer toelichting over het programma van 2024? Bekijk dan het volledige jaarplan op de website van de Nederlandse arbeidsinspectie

2. Richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen (PGS 37-2)

Per 8 november 2023 is de nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de veilige opslag van lithium-ionbatterijen: PGS 37-2. Hiervoor hebben evofenedex en haar leden belangrijke input geleverd. PGS 37-2 richt zich specifiek op de opslag van lithiumhoudende energiedragers, oftewel lithiumbatterijen, en apparatuur waar deze batterijen onderdeel van zijn.

PGS 37-2 zorgt voor uniforme maatregelen. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende opslag van lithiumbatterijen en de specifieke risico’s die dit met zich meebrengt. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu's krijgt met de PGS 37-2 te maken.

Het gebruik van producten met lithiumbatterijen is in de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan de batterijen in elektrische fietsen, telefoons en laptops. Maar ook in elektrische gereedschappen en medische apparaten zitten vaak lithiumbatterijen. De opslag van deze producten brengt specifieke risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een snelle escalatie van een brand, waarbij schadelijke en brandbare gassen vrij kunnen komen. Bestrijding van zo’n brand is in de praktijk enorm lastig.

Beheersen risico’s

Tot voor kort was er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor de opslag van zogenoemde lithiumhoudende energiedragers. De opslag van lithiumbatterijen werd vaak onterecht geschaard onder de PGS 15-richtlijn. Met de komst van de PGS 37-2 is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen.

3. Stijging minimumloon

Per 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers minstens het minimumuurloon te betalen. Verder stijgt het minimumloon met 3,75 procent naar 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het minimumloon per maand is te berekenen door het wettelijk uurloon te vermenigvuldigen met het aantal werkuren. De wijzigingen zullen tot een extra loonstijging leiden bij veel bedrijven. Op de website van de Rijksoverheid staan ook de minimumjeugdlonen, die afgeleid zijn van het wettelijk minimumuurloon.

4. Stopzetten STAP-budget

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers het STAP-budget niet meer aanvragen. Er komt waarschijnlijk een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing. Het overgebleven STAP-budget van 73 miljoen euro stopt de overheid mogelijk in de bestaande SLIM-regeling, die bedoeld is om medewerkers van mkb-bedrijven zich verder te laten ontwikkelen. De SLIM-subsidie is alleen aan te vragen door werkgevers. Hoe de nieuwe regeling er precies uitziet, is nog niet bekend.

5. Einde overgangstermijn ARIE-regeling

De overgangsregeling van de herzien ARIE-regeling loopt per 1 januari 2024 af. Sinds begin 2023 is er een herziene ARIE-regeling van kracht. Hierdoor zijn meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen ARIE-plichtig geworden. Er gelden dan strengere eisen. Bedrijven moet zelf controleren of ze ARIE-plichtig zijn.

Of een bedrijf onder de gewijzigde ARIE-regeling valt, hangt af van welke categorieën gevaarlijke stoffen het in huis heeft of kán hebben, en in welke hoeveelheden. Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven bepaalde drempelwaarden uit, dan is een bedrijf ARIE-plichtig.

Controle

De ARIE-regeling, waarbij ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, is van toepassing op bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Voor grote bedrijven met veel gevaarlijke stoffen geldt vaak het Brzo (voluit ‘Besluit risico’s zware ongevallen’).

Als bedrijf moet je zelf controleren of je onder de gewijzigde ARIE-regeling op basis van de Europese CLP-verordening valt. De ARIE-regeling wordt dan mogelijk van toepassing. Houd daarbij ook rekening met de zogeheten sommatieregel. Het is mogelijk om deze controlewerkzaamheden uit te besteden aan een van de bedrijfsadviseurs van evofenedex.

Vragen of opmerkingen?

Als leden van evofenedex vragen hebben over bovenstaande wijzigingen of veranderingen, kunnen zij contact opnemen met onze specialisten, telefoon 079 3467 346, e-mail [email protected]. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, artikelen en downloads op het gebied van magazijnen? Meld je aan voor de maandelijkse magazijnupdate.