skipToContentskipToFooter

Problemen met kademuren en bruggen gaan Amsterdamse stadslogistiek raken

15-07-2019 Volgens een huidige inschatting van Amsterdam voldoen 750 van de 850 gecontroleerde Amsterdamse bruggen en 135 kilometer van de onderzochte 200 kilometer aan kademuur niet aan de wettelijke constructieve eisen. Dat blijkt uit het ‘Actieplan bruggen en kademuren’. De gemeente gaat daarom maatregelen nemen door het toegangsbeleid per 2020 aan te passen. Ook wordt de handhaving strenger.

Het onderzoek naar de kades en bruggen loopt nog door. Om de technische staat van alle 1800 bruggen en 600 kilometer kademuur in kaart te brengen verwacht de gemeente nog zes jaar nodig te hebben. Amsterdam wil de stad, haar bewoners, bezoekers en gebruikers, maar ook de bevoorrading -zo goed als redelijkerwijs mogelijk is- in staat stellen te blijven functioneren. Onder meer door in samenspraak alternatieve oplossingen en maatregelen te creëren, door heldere informatievoorziening en communicatie en door actief en laagdrempelig contact.

Zwaar verkeer

Amsterdam scherpt het huidige toegangsbeleid voor stadslogistiek aan waarbij de veiligheid voorop staat, maar ook om structurele overbelasting en snellere verslechteren te voorkomen. Per 2020 wordt de grens voor ontheffingen verlaagd en een routetoets toegepast. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Tot 7,5 ton is geen ontheffing nodig.
  • Van 7,5 ton tot 45 ton alleen ontheffing in combinatie met een routetoets (maximum ontheffing over een jaar).
  • Bij de routetoets worden bepaalde gebieden gemeden en is ruimte voor differentiatie (met een lichter voertuig kun je op meer plekken komen dan met een zwaarder voertuig).
  • Boven de 45 ton geen ontheffing meer. Waar knelpunten ontstaan, wordt maatwerk geleverd.
  • De vrachtroutes, waar nu geen ontheffing voor nodig is, vervallen en komen pas beschikbaar indien de constructies geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
  • Capaciteit komt beschikbaar om de hoeveelheid aan ontheffingen te kunnen verwerken en voor een vernieuwde en volledig gereed zijnde routetoets en routeplanner.
  • De handhaving wordt strenger en gaat gebruiken maken van camerahandhaving en ‘weigh in motion’.

Bij routetoets wordt gekeken of de brug of kademuur de extra belasting aan kan of dat er aanvullende eisen moeten worden gesteld, zoals het gebruik maken van rijplaten of het werken vanaf een ponton op het water. Na 2020 wordt gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn zoals het aanpassen van de 7,5 tonszone.

Handhaving

De gemeente gaat extra capaciteit inzetten om de hoeveelheid aan ontheffingen te kunnen verwerken en de routetoets te kunnen uitvoeren. Op dit moment handhaven buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente, als onderdeel van een groter takenpakket, op voertuigen zwaarder dan 7,5 ton die zonder ontheffing in de 7,5 tonszone rijden. Amsterdam zal de pakkans vergroten door intensivering van technisch toezicht en fysieke boa-capaciteit.

Effect voor Amsterdammer

evofenedex begrijpt dat Amsterdam maatregelen neemt om de veiligheid en het functioneel houden van de stad voorop stelt en de invloed op de bereikbaarheid en de leefbaarheid zoveel mogelijk willen beperken. Het is van groot belang dat supermarkten, winkels en bedrijven kunnen worden bevoorraad en bouwprojecten niet stil komen te liggen. Door de maatregelen neemt het aantal voertuigen en voertuigbewegingen toe, neemt efficiëntie af en leidt dit tot uitstoot van meer vervuilende emissies. Ook de ambitie van de stad om meer goederen over water te vervoeren, lijkt door de slechte staat van de kades onhaalbaar te worden. Immers, aan diezelfde kades moeten goederen worden geladen en gelost. Amsterdam heeft toegezegd het bedrijfsleven, verenigt in de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA), te betrekken bij de uitvoering en realistisch te blijven.