skipToContentskipToFooter

CSDDD legt verplichtingen op aan bedrijven

14-12-2023 Onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig akkoord gesloten over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze richtlijn legt verplichtingen op aan grote bedrijven om de negatieve impact van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu te beperken en aan te pakken. 

De opgelegde verplichtingen door de CSDDD hebben niet alleen gevolgen voor grote bedrijven, maar ook voor hun dochterondernemingen en zakelijke partners. Zowel stroomopwaarts in de keten als gedeeltelijk stroomafwaarts als het gaat om activiteiten zoals distributie of recycling. Grote bedrijven moeten laten zien dat ze ‘affected stakeholders’ op een zinvolle manier betrekken en met ze in overleg gaan.

Als laatste redmiddel moeten grote bedrijven de zakelijke relaties beëindigen als ze nadelige gevolgen voor het milieu of de mensenrechten bij sommige van hun zakelijke partners ontdekken. Dat hoeft alleen als deze partners de nadelige gevolgen niet kunnen voorkomen of beëindigen.

De richtlijn vereist verder dat grote bedrijven een plan opstellen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie in overeenstemming zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Reikwijdte van richtlijn

Het akkoord van de Raad en het Parlement bepaalt dat de richtlijn CSDDD van toepassing is op grote bedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde nettobedrijfsopbrengst van 150 miljoen euro. Voor niet-EU-bedrijven geldt de richtlijn als ze een nettobedrijfsopbrengst van 300 miljoen euro hebben gegenereerd in de EU. De Europese Commissie zal een lijst publiceren van niet-EU-bedrijven die onder de richtlijn vallen.

Volgens het akkoord wordt de financiële sector tijdelijk uitgesloten van de reikwijdte van de richtlijn. Er komt een herzieningsclausule met de optie om in de toekomst die sector alsnog op te nemen.

Civiele aansprakelijkheid

Het akkoord versterkt verder de toegang tot het recht voor benadeelde personen of organisaties (waaronder vakbonden en maatschappelijke organisaties) die voor mens en milieu opkomen. Partijen hebben vijf jaar de tijd om na de benadeling een claim in te dienen.

Vervolg

Het voorlopige akkoord moet nog bekrachtigd en aangenomen worden door zowel de Europese Raad als het Europees Parlement.