skipToContentskipToFooter

Ook logistieke beroepen vallen onder de kansberoepen waar grote tekorten in zijn

08-12-2021 Tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer en de ingediende moties stonden het vergroten van het werknemersaanbod en de mismatches tussen vraag en aanbod van personeel centraal. Kamerleden zijn het er over eens dat er veel moet gebeuren om de arbeidsmarkt te moderniseren. Met het oog op de formatie van het nieuwe kabinet is dit een positief signaal. evofenedex vraagt aandacht voor de oplopende tekorten en de mismatches op de arbeidsmarkt, iets waar Nederlandse handels- en productiebedrijven dagelijks mee te maken hebben. De aangenomen 5 moties hieronder zijn daartoe een mooie aanzet.

Vanuit de Tweede Kamerleden was veel aandacht voor het terugdringen van de tekorten in krapteberoepen. Zo dienden Daan de Kort (VVD) en Fonda Sahla (D66) een motie in voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie, met daarin een oproep aan gemeenten deze mensen een passende praktijkopleiding richting een tekortberoep aan te bieden. Dit dient dan als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.

Regionale mobiliteitsteams

Senna Maatoug (GroenLinks) - gesteund door ChristenUnie, D66 en VVD - diende een motie in om de nieuwe regionale mobiliteitsteams voor alle werkenden, werkzoekenden en werkgevers beschikbaar te stellen. Zo kunnen deze teams mensen naar een baan in een tekortsector leiden. Bijvoorbeeld met de regeling NL leert door, scholingstrajecten en leerwerkbanen. De teams moeten volgens de motie meer en breder bekend worden gemaakt. Ook moeten de leerpunten uit de samenwerking in de regionale mobiliteitsteams worden toegepast in een structurele infrastructuur voor de begeleiding van mensen van werk naar werk. Daarbij moeten concrete afspraken met gemeenten worden gemaakt.

45-plussers

Ook een motie om meer 45-plussers te helpen op de arbeidsmarkt werd met brede steun aangenomen. Deze was ingediend door Liane den Haan (Fractie Den Haan) en stelt dat tekortsectoren moeten worden geholpen om 45-pluskandidaten aan te nemen. Hiervoor wordt met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en de uitzendbranche een convenant opgesteld. Het convenant heeft als doel afspraken te maken over hoe vooroordelen over 45-pluswerknemers weg kunnen worden genomen bij werkgevers en hoe deze mensen beter kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. evofenedex is blij met het vergroten van het aanbod, want ook logistieke beroepen vallen onder de kansberoepen waar grote tekorten in zijn.

Mobiliteit en talentontwikkeling

Judith Tielen (VVD) vroeg in een motie aan het kabinet heldere afspraken te maken voor de totstandkoming van een landelijk ‘skillspaspoort’. Dit paspoort, waarin wordt vastgelegd wat mensen kunnen en/of zouden moeten kunnen in bepaalde banen en beroepen, moet de mismatches op de arbeidsmarkt verkleinen. Bovendien moeten de huidige initiatieven, die nu versnipperd zijn over verschillende bedrijven, sectoren, instituten en arbeidsmarktregio’s, dezelfde taal gaan gebruiken als het UWV. Het landelijke skillspaspoort moet bij voorkeur in 2022 al bruikbaar worden voor werkgevers, werkzoekenden en werknemers, en bijdragen aan een toekomstbestendige en wendbare arbeidsmarkt.

Wendbaar en toekomstbestendig

Tielen diende ook een motie in om de scholingsregelingen in O&O-fondsen en de invoering van de STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) regeling per 1 maart 2022 goed op elkaar af te laten stemmen en elkaar te laten versterken. Werkenden en werkzoekenden kunnen deze subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Ook evofenedex is van mening dat het om-, bij- en nascholen van werknemers belangrijk is voor zowel de werknemers als organisaties en dat dit beide partijen wendbaar en toekomstbestendig houdt.

Staatssecretaris Dennis Wiersma gaat aan de slag met de verdere uitwerking van de aangenomen moties. evofenedex volgt de ontwikkelingen op de voet en zal waar nodig input leveren aan het ministerie en de Kamerleden.