skipToContentskipToFooter

Van code 95, tot tachograaf, zero-emissiezones en dagontheffingen

Ook het afgelopen jaar hebben onze experts Marjolein, Mark, Peter, Ricky en Shari veel leden geholpen met het beantwoorden van vragen of het uitzoeken van ingewikkelde vraagstukken. We verzamelden de meestgestelde vragen en hebben ze, samen met de antwoorden, voor je op een rij gezet. Loop je tegen zaken aan, neem dan contact op met onze ledenadviseurs; ze helpen je graag.

Komt er voor zero-emissiezones een overgangsregeling voor dieselbestel- en dieselvrachtauto’s of mag je vanaf 2025 helemaal de zone niet meer in met een diesel?

Voor dieselvracht- en bestelauto’s komt er een overgangsregeling. Het is niet zo dat na invoering van een ZE-zone, dieselvoertuigen gelijk helemaal niet meer welkom zijn. 

De overgangsregeling voor vrachtauto’s

Er geldt een overgangstermijn. Die termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken (Datum eerste toelating, D.E.T.) op 1 januari 2025: 

  • Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (D.E.T. vanaf 1 januari 2020), hebben uiterlijk tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.
  • Euro VI-opleggertrekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn (D.E.T. vanaf 1 januari 2017), hebben uiterlijk tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.

De overgangstermijn voor bestelauto’s

Ook voor bestelauto’s geldt een overgangstermijn. Zo mogen Euro 5-bestelauto’s tot en met 31 december 2026 een emissievrije zone inrijden. Euro 6-bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd.

Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten zero-emissie aan de uitlaat zijn om de zero-emissiezone in te mogen. Lees meer in ons kennisdossier: Toegangseisen zero-emissiezones | evofenedex

Is het mogelijk een dagontheffing te krijgen voor een milieuzone?

Begin dit jaar is de regelgeving voor milieuzones aangescherpt. Als je af en toe met een vrachtauto de milieuzone in moet, en deze voldoet niet aan de Euro 6-eis, dan kun je hiervoor een dagontheffing aanvragen. Het is mogelijk om bij iedere gemeente maximaal 12 keer per kalenderjaar per kenteken een dagontheffing aan te vragen. Zo’n ontheffing kun je nog aanvragen bij de betreffende gemeente op de dag dat je de milieuzone in moet. Wel is het zo dat je bij iedere gemeente afzonderlijk ontheffing moet aanvragen. Het is niet mogelijk met een dagontheffing die aangevraagd is voor Den Haag, diezelfde dag met dezelfde ontheffing ook de milieuzone van Rotterdam of Utrecht in te rijden. Je vraagt dus ontheffing aan voor de gemeente(n) waar je de betreffende dag de milieuzone in moet rijden. Lees meer op onze website: Milieuzones | evofenedex

Ik heb een boete gekregen omdat mijn voertuig niet was geregistreerd voor het rijden in de Londense milieuzone, klopt dat wel?

Zoals in veel Europese steden heeft ook Londen een milieuzone. Om daar te kunnen rijden, zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Voor het rijden in de Low Emission Zone (LEZ), de Ultra Low Emission Zone (ULEZ) en de Congestion Charge Zone (C) moet het voertuig zijn geregistreerd. Dat registeren kan via de website van Transport for London (TfL).Aan de hand van de registratie van de euroklasse wordt bepaald of je voor het rijden in deze zones moet betalen. Dit geldt ook voor het rijden in de Congestion Charge Zone. Deze C-zone komt in grote mate overeen met de LEZ.

Een aantal leden zijn bekeurd vanwege het rijden in de LEZ zonder registratie en eventuele betaling. Wij attenderen onze leden er met nadruk op het voertuig te registreren voordat er naar Londen wordt gereden. Meer informatie over het rijden in de LEZ, ULEZ en C-zone, en het registeren vind je op onze website: Milieuzones in het Verenigd Koninkrijk | evofenedex

Geldt de invoer van het landsymbool in de tachograaf ook voor het eigen vervoer?

Ja, de invoer van het landsymbool in de tachograaf geldt ook voor het eigen vervoer. Wanneer chauffeurs met een vrachtauto een landgrens passeren, geldt sinds februari 2022 dat zij op de grensovergang of op de eerstvolgende parkeerplaats, het landsymbool in de tachograaf aan moeten passen naar het land waar het voertuig zich dan bevindt. Deze maatregel is een onderdeel van het Europees mobiliteitspakket, dat alle EU-lidstaten stapsgewijs moeten invoeren. Het invoeren van de landcode is opgenomen in een Europese verordening die zowel voor het eigen vervoer als voor het beroepsgoederenvervoer van toepassing is.

Door het invoeren van het landsymbool in de tachograaf kunnen de controlerende instanties zien waar het voertuig en de chauffeur zijn geweest. Dit heeft te maken met de controle op andere maatregelen uit het mobiliteitspakket, zoals cabotage, detachering en de verplichte terugkeer van het voertuig en de chauffeur. Meer informatie vind je op onze website: Invoer van landsymbool na grenspassage: wat betekent dat voor je bedrijf? | evofenedex

Wij rijden maar weinig, heeft de chauffeur code 95 nodig?

De code 95 op het rijbewijs is Europees geregeld in een richtlijn vakbekwaamheid. In deze richtlijn zijn een aantal uitzonderingen opgenomen. Een daarvan is voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines waarmee de bestuurder zijn werk uitvoert, mits het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Nederland handhaaft dit laatste met maximaal 12 uur rijtijd per chauffeur per week. Bij controle moet de chauffeur aan kunnen tonen aan de vrijstellingsvoorwaarden te voldoen. Het aantonen van de rijtijd kan met tachograafgegevens of met een handmatige registratie. Bij de ledenservice is hiervoor een model registratie verkrijgbaar. Meer info: Code 95 | evofenedex

Wie is de afzender op de vrachtbrief bij de ICC Incoterms® 2020-regel Free Carrier (FCA)?

Op de vrachtbrief is er ruimte in vak 1 om de afzender (shipper) te noemen. Verder moet de afzender ook zijn handtekening zetten in vak 22. Wie moet hier nu genoemd worden? Juridisch gezien is de afzender de opdrachtgever van de vervoerder, zijn contractuele wederpartij (zie artikel 1 lid 2 van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) en artikel 8:20 en 1090 BW). 

In een koopovereenkomst waarbij partijen de ICC Incoterms®2020-regel Free Carrier (FCA) overeen zijn gekomen, is de koper verantwoordelijk voor het vervoer vanaf de plaats genoemd achter de 3 letters. Als je bijvoorbeeld FCA Straatweg 1 Zoetermeer Nederland Incoterms® 2020 overeenkomt, moet de koper zorgen dat er een vervoerder Straatweg 1 Zoetermeer aandoet om de goederen op te halen. De koper is de opdrachtgever (contractuele wederpartij) van de vervoerder en dus de afzender. Hij moet in vak 1 genoemd worden en in vak 22 moet hij zijn handtekening zetten. Omdat de koper niet aanwezig is op de laadlocatie, is het zetten van een handtekening praktisch gezien erg lastig. evofenedex helpt haar leden om passende oplossingen te vinden. Kijk voor meer informatie in ons kennisdossier: Vrachtbrief | evofenedex

Waarom zijn de maritieme ICC Incoterms®2020-regels FOB, FAS, CFR en CIF niet geschikt voor containervervoer, dit gaat toch over water?

Dat heeft te maken met iets wat men een ‘gebroken risico’ noemt. Wanneer partijen bijvoorbeeld FOB Shanghai China Incoterms® 2020 overeenkomen, betekent dit dat het risico overgaat als de goederen aan boord zijn geladen in de haven van Shanghai op het door de koper genomineerde schip. Als de goederen zich in een container bevinden (het zijn dus geen bulk- of stukgoederen), kun je niet beoordelen in wat voor staat zij verkeren op het moment dat het risico overgaat. Simpelweg omdat je ze niet kunt zien vanwege het feit dat ze in een container geladen zijn. Als de goederen beschadigd zijn vóórdat ze aan boord van het schip zijn geladen, is de schade voor risico van de verkoper. Als de goederen beschadigd raken nadat ze aan boord van het schip zijn geladen, is de schade voor risico van de koper. Omdat je op het moment van risico-overgang niet kunt checken of de goederen nog in goede staat verkeren, zal het achteraf lastiger zijn vast te stellen voor wiens risico de schade komt, vandaar een ‘gebroken risico’.  In sommige gevallen kan een verzekeraar weigeren de schade te vergoeden omdat hier geen duidelijkheid over is. Ons advies is dan ook met containervervoer te kiezen voor een niet-maritieme Incoterms®-regel, ondanks het feit dat de container met een schip wordt vervoerd. De Incoterms®-regels FCA of DAP zijn prima te gebruiken voor containervervoer. 

Hoe lang na aflevering kan ik schade melden bij de wegvervoerder?

Als goederen in een goede staat zijn meegegeven aan de vervoerder maar onderweg beschadigd raken, en daardoor niet in dezelfde staat aankomen bij de ontvanger, wordt de schade geacht te zijn ontstaan tijdens het transport. De aansprakelijkheid van de vervoerder staat dan in beginsel vast. Deze schade moet echter gemeld worden bij de vervoerder. De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) noemen een directe meldingsplicht voor zichtbare schade en een meldingstermijn van 1 week voor niet direct zichtbare schade. Het CMR-verdrag (dat van toepassing is op internationaal wegvervoer) noemt dezelfde termijnen. Als de termijn is overschreden, wordt het lastiger de schadeclaim nog succesvol in te dienen. Verder moet voor zichtbare schade een duidelijke omschrijving van de schade op de vrachtbrief worden genoteerd in het bijzijn van de chauffeur. De chauffeur ondertekent de vrachtbrief ook. Dit is juridisch gezien de meest sluitende manier om schade te melden. De vrachtbrief geldt als bewijsstuk en aantekeningen daarop over de staat van de goederen zijn lastig te betwisten. Lees meer in ons dossier: Vrachtbrief als bewijsmiddel | evofenedex

De chauffeur claimt dat hij op basis van internationale wetgeving niet hoeft te lossen. Klopt dit wel?

Nee, zowel internationale wetgeving als nationale wetgeving bevatten geen regels die voorschrijven wie moet laden of lossen. Dit kunnen partijen onderling afspreken. Omdat vaak gebruik gemaakt wordt van een standaard vrachtbrief, zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) van toepassing op het vervoer; deze gelden ook voor internationaal vervoer. De AVC bieden in artikel 4 lid 1 onder e wel een regeling voor wie moet laden of lossen. Hierin lees je dat de afzender verplicht is ‘de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking genomen de te vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit’. Het is daarom goed van tevoren na te gaan wat de afspraken zijn, en of er voor het voorgenomen vervoer specifieke eisen zijn die helpen bepalen wie het laden of lossen het beste kan verrichten. 

Ik heb meerdere bedrijven in een holding zitten, mag bedrijf A goederen meenemen van bedrijf B onder het mom van eigen vervoer?

Als beide bedrijven onderdeel zijn van dezelfde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting, dan mag dat. Dit heet concernvervoer. Let wel op, Nederland is het enige land dat dit begrip kent. In het buitenland is eigen vervoer voor een dochter- of zusterbedrijf niet mogelijk. De goederen, het voertuig, en de chauffeur moeten allemaal van hetzelfde bedrijf zijn. Meer informatie over eigen vervoer: Eigen Vervoer | evofenedex

Hoever mag de lading van mijn voertuig uitsteken?

Allereerst is het van belang of de lading deelbaar is of ondeelbaar. Deelbare lading mag maximaal 1,00 meter achter het voertuig uitsteken, maar niet meer dan 5,00 meter achter het hart van de achteras. In de breedte mag de lading niet uitsteken.

Bij deelbare lading is het iets ingewikkelder. Bij bedrijfswagen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of minder, mag de lading zowel voor als achter 1,00 meter uitsteken. Bij zwaardere voertuigen mag de lading aan de voorkant 4,30 meter voor het hart van de vooras uitsteken (let op, dit geldt niet voor een aanhangwagen). Aan de achterkant is dit de helft van de lengte van het voertuig of de aanhangwagen met een maximum van 5,00 meter achter het hart van de achteras. Bij een oplegger is het de helft van de lengte van het hart van de koppeling tot de achterzijde van het voertuig, ook met een maximum van 5,00 meter van het hart van de achteras. De maximale breedte van deze zwaardere voertuigen is 3,00 meter wanneer zij ondeelbare lading vervoeren.

Denk wel aan lengtemarkeringen wanneer de lading meer dan 1,00 meter in de lengte of meer dan 10 centimeter in de breedte uitsteekt. Meer informatie: Lading | evofenedex

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex